Gepubliceerd op:

30 juli 2015

Vacature: voorzitter RRKC


De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is een belangrijk adviesorgaan van het gemeentebestuur van de stad Rotterdam. De Raad is onafhankelijk en geeft beleidsinhoudelijke adviezen.

Het College van B&W vraagt de Raad eenmaal in de vier jaar advies over het Cultuurplan; de toekenning van vierjarige cultuursubsidies in Rotterdam. De huidige cyclus loopt van 2013 tot en met 2016. Daarnaast adviseert de Raad op basis van het werkprogramma 2013-2016, gevraagd en ongevraagd, over de culturele sector en over de synergie van de  sector met de stad en met andere maatschappelijk sectoren.

Het college van burgemeester en wethouders stelt op dit moment ruim 77 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het Cultuurplan. 109 culturele instellingen vroegen voor de periode 2013-2016 ruim 100 miljoen euro aan; 77 aanvragen werden gehonoreerd. De Raad adviseert welke culturele instellingen voor welk bedrag moeten worden opgenomen in het Cultuurplan. Ondernemerschap en het DNA van de stad zijn daarbij in deze periode belangrijke uitgangspunten.

Onlangs bracht de RRKC ook adviezen uit over een nieuw poppodium in Rotterdam en het Collectiegebouw.

De voorbereiding van het adviestraject voor het Cultuurplan 2017-2020 is inmiddels begonnen. In februari 2015 bracht de Raad hiertoe de vierjaarlijkse Sectoranalyse uit. Adviescommissies worden ingesteld, monitorgesprekken met de huidige Cultuurplaninstellingen worden gevoerd en alle processen die betrekking hebben op de adviesperiode worden voorbereid. De deadline voor het doen van aanvragen door instellingen is 1 februari 2016. De periode februari tot juni 2016 zal een intensieve tijd worden voor de Raad en het ondersteunende bureau.

De RRKC bestaat momenteel uit acht leden (incl. de voorzitter), die allen een brede culturele kennis en expertise hebben, en een speciaal adviseur uit de stad Antwerpen.

De Raad wordt ondersteund door een bureau van 5,25 fte. De secretaris van de Raad is tevens directeur van (de werkgeversstichting voor) het ondersteunend bureau (de Rotterdamse Kunststichting, RKS).

In verband met het vertrek van de huidige voorzitter per 1 juni 2015 zoekt de Raad per direct een voorzitter voor ongeveer 1 dag per week. Het Cultuurplanadviestraject heeft in de komende tijd prioriteit voor het bureau en de Raad. Daarnaast zal de RRKC zich, mede in het licht van lokale en landelijke ontwikkelingen (zie o.m. de Sectoranalyse, Uitgangspuntennota, ‘de Agenda’ van de Raad voor Cultuur, heroverweging van de huidige Cultuurplansystematiek, onderzoek stadsfonds) en naar aanleiding van een eigen evaluatie, in samenspraak met de gemeente Rotterdam, op zijn rol en taken als adviesorgaan in de sector en stad herbezinnen (strategiediscussie). Ook het governance-model van Raad en stichting worden herzien. 

De functie
De voorzitter treedt op als boegbeeld en ambassadeur van de RRKC en vertegenwoordigt de Raad in relevante gremia. De voorzitter onderhoudt contacten met het College van B&W i.c. de wethouder van Cultuur.
De voorzitter is formeel eindverantwoordelijk voor de advisering van de Raad.
De voorzitter geeft leiding aan de vergaderingen van de Raad die minimaal vier maal per jaar plaats vinden (frequenter in de Cultuurplanadviesperiode).
De voorzitter betrekt de raadsleden actief bij de werkzaamheden van de Raad en ziet erop toe dat zij goed geïnformeerd zijn.
De voorzitter onderhoudt een stevig netwerk met alle stakeholders en relevante partijen in de stad, is ambassadeur voor de Raad, opent deuren en legt verbanden.
De voorzitter werkt nauw samen met de directeur/secretaris en stemt regelmatig af.

Uw Profiel

  • U bent gewend als boegbeeld te opereren, bent representatief, bezoekt graag culturele activiteiten en onderhoudt uitgebreide contacten en netwerken in de stad.
  • U beschikt over verbindende gaven, bouwt bruggen en realiseert draagvlak. U werkt met humor.
  • U heeft ruime bestuurlijke ervaring en ervaring als voorzitter bij complexe adviestrajecten en vergaderingen. 
  • U heeft affiniteit met kunst & cultuur en bent bij voorkeur op de hoogte van het cultuurbeleid van de stad en van de veranderingen die daarbinnen plaatsvinden.
  • U begrijpt het dynamische krachtenveld en het functioneren van een onafhankelijk adviesorgaan daarbinnen, nu en in de toekomst, in een levendige, veranderende en zich ontwikkelende stad.
  • U heeft ervaring met het functioneren in een politieke omgeving, in politieke krachtenvelden, begrijpt bestuurlijke verhoudingen en vertaalt politieke en maatschappelijke ontwikkelingen naar het werkterrein van de RRKC.
  • U benut kansen en creëert deze voor de RRKC en de sector.
  • U bent initiatiefrijk en zelfbewust, innovatief en kan sturen op resultaat.
  • U heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van Rotterdamse cultuurinstellingen.

De voorzitter woont bij voorkeur in Rotterdam en is gemiddeld een dag per week beschikbaar voor de bovengenoemde werkzaamheden.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een aanstelling voor een periode van vier jaar, met mogelijkheid van herbenoeming voor een periode van maximaal vier jaar. De salariëring is overeenkomstig de zwaarte van de functie.

Procedure

De werving wordt begeleid door bureau Maitland Search & Advies. Relevante kandidaten worden uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met mevrouw P. Maitland.

In overleg met de opdrachtgever worden vervolgens enkele kandidaten uitgenodigd voor een eerste gespreksronde met een selectiecommissie. Deze commissie is samengesteld uit de secretaris van de Raad, een raadslid, voorzitter bestuur RKS, directeur dienst Cultuur en een lid van het directeurenoverleg cultuursector. Deze commissie selecteert maximaal drie kandidaten voor de voordracht aan de wethouder. Een gesprek met de wethouder is onderdeel van de procedure.

De wethouder draagt één kandidaat voor aan B&W voor benoeming.

Geïnteresseerd?

Stuur uw motivatie en cv vóór maandag 18 augustus 2015 naar info@maitland.be ter attentie van mevrouw P. Maitland. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maitland, 070-3505224 of 06-28775336 of kijken op www.maitland.be of www.rrkc.nl.