Gepubliceerd op:

25 juni 2015

Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur zoekt twee raadsleden


De RRKC is het adviesorgaan op het gebied van kunst en cultuur voor B en W Rotterdam. De Raad bestaat momenteel uit acht leden inclusief de voorzitter en een adviseur uit de stad Antwerpen.
Gezien de huidige samenstelling en de komende Cultuurplanadvies-periode zoekt de Raad ter versterking twee nieuwe leden met specifieke kennis en expertise op het vlak van beeldende kunst, architectuur & vormgeving, theater & dans, en/of hedendaagse & klassieke muziek.

Leden van de Raad beschikken over:

  • kennis van/ affiniteit met kunst, cultuur en/of media vanuit een brede maatschappelijke oriëntatie;
  • actuele kennis over het Rotterdamse cultuurklimaat in het algemeen en in één of meerdere van de bovengenoemde disciplines in het bijzonder, én kunnen dit relateren aan een landelijk en internationaal perspectief of werkveld;
  • een onafhankelijke, oorspronkelijke en gezaghebbende inbreng op het werkterrein van de Raad met oog voor uitvoerbaarheid van adviezen;
  • algemene adviesvaardigheden (analytisch vermogen, kennis van zaken, visie, reflectieve houding, kritisch vermogen, creativiteit, innovatief denkvermogen, beleidsgevoeligheid, onafhankelijkheid, gericht op samenwerking).

 Specifiek voor de vacature:

Het eerste jaar van het lidmaatschap zal in het teken staan van de advisering over het Cultuurplan 2017-2020. Dit vereist een gedegen kennis van het cultuurstelsel en goede adviesvaardigheden op dit vlak. Een zeer intensieve periode voor raadsleden is te verwachten tussen 1 februari en 1 juni 2016.

Raad
De Raad vergadert in principe vier keer plenair per jaar. Het College van B&W vraagt de Raad eenmaal in de vier jaar advies over het Cultuurplan; de toekenning van vierjarige cultuursubsidies in Rotterdam. Daarnaast worden per advies Raadsleden gevraagd actief zitting te nemen in een adviescommissie die het advies voorbereidt. Al dan niet ad hoc worden externe adviseurs betrokken om aan specifieke onderwerpen mee te werken.

Het is de taak van de Raad om te signaleren en strategisch mee te denken. De Raad wordt daarbij ondersteund door een bureau. De adviseurs van het bureau opereren daarin als secretaris. Zij regelen de praktische zaken, schrijven het advies en dragen zorg voor de communicatie.

Raadsleden
Leden mogen niet in dienst zijn van een door de gemeente Rotterdam gesubsidieerde kunst- of cultuurinstelling, dan wel lid zijn van het daarbij behorende bestuur of RvT, ofwel van een soortgelijke instelling in landelijk verband met welke vanwege een rijks of provinciale subsidie een concurrerende positie zou kunnen ontstaan, omdat zij op een bepaald moment over die organisatie moeten kunnen adviseren. De leden worden op voordracht van het College van B&W benoemd.

Vergoedingen
Leden van de Raad ontvangen voor de plenaire vergaderingen geen vacatiegeld, wel voor de actieve inzet in adviescommissies en tijdens het Cultuurplanadviestraject. Reiskosten ten behoeve van de vergaderingen worden vergoed op basis van openbaar vervoer.

Selectieprocedure
Kandidaten en/ of zij die kandidaten aanbevelen, kunnen hun reactie (incl. CV) sturen tot 3 augustus 2015, aan de RRKC. Enkele kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met een selectiecommissie.
Per email: rrkc@rrkc.nl

Meer informatie kunt u inwinnen bij de secretaris/directeur van de RRKC, Inez Boogaarts, rrkc@rrkc.nl/  010 433 5833 of bij de woordvoerder van de Raad, Jacqueline Veenendaal, jveenendaal@rrkc.nl.
www.rrkc.nl

Tagsvacature