Gepubliceerd op:

4 maart 2015

Advies poppodium gepresenteerd


De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) heeft het College van Burgemeester en Wethouders geadviseerd de procedure voor een nieuw poppodium stop te zetten. Het College heeft het advies van het RRKC in zijn geheel overgenomen.

Afgelopen najaar deed de gemeente een oproep om met initiatieven te komen voor een nieuw poppodium. In de oproep stelde de gemeente de volgende doelstellingen:
“Een poppodium met een (boven)regionale uitstraling ontbreekt op dit moment in de bestaande infrastructuur. Rotterdam heeft nu geen continu aanbod van (inter)nationaal bekende bands en mist binnen de bestaande podiuminfrastructuur voor popmuziek een doorgroeimogelijkheid voor (lokale) bands.”

In december zijn elf plannen ingediend. Plannen met uiteenlopende ideeën over wat de stad nodig heeft en over de mogelijke culturele functie van een poppodium.  De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur stelde vervolgens een speciale commissie samen om de plannen te beoordelen. De commissie beoordeelde de plannen op inhoudelijke kwaliteit en visie, organisatorische en financiële stabiliteit en haalbaarheid.

Inez Boogaarts, directeur RRKC: “Uit de plannen spreekt een grote gedrevenheid om met popmuziek in Rotterdam (verder) aan de slag te gaan. Maar geen van de ingediende plannen beantwoordt aan de ambitieuze doelstellingen van het college.”

Op basis van het advies van de RRKC vindt het College het risico op tegenvallend programma en tegenvallende resultaten te groot. Daarom heeft het College besloten geen tweede fase in te gaan. Deze tweede fase was bedoeld om één of meerder initiatiefnemers de ruimte te geven om hun plan verder uit te werken en om aanvullend onderzoek te doen.

Bekijk hier het volledige advies.

Toekomst

Wethouder Adriaan Visser (financiën, binnenstad, cultuur en sport): “Ik heb veel waardering voor het getoonde initiatief en de energie in de sector. In aanloop naar het volgende Cultuurplan gaan we ons beraden op de lange termijn ambities op het gebied van popmuziek. Daarbij nemen we uiteraard de aandachtspunten uit het advies van de RRKC mee. Er komt een vervolggesprek met de RRKC en ik wil nog van gedachten wisselen met de sector over de toekomst van pop, zoals we ook andere instellingen laten meewerken aan de uitgangspunten voor het nieuwe Cultuurplan.”

In de tussentijd wil het College een deel van het budget dat was gereserveerd voor het poppodium beschikbaar stellen voor eenmalige initiatieven binnen de popsector. Bovendien blijft het bedrag van € 250.000 uit het budget Podiumkunsten geoormerkt voor grotere popconcerten, dat wil zeggen voor concerten voor meer dan 500 bezoekers.