Gepubliceerd op:

13 november 2014

Voortgang sectoranalyse Rotterdamse culturele sector


In september is de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur gestart met de sectoranalyse. In oktober en november organiseerde de Raad daarvoor rondetafelgesprekken met vertegenwoordigers van de culturele sector. De Raad is verheugd over de grote opkomst bij de gesprekken en de betrokkenheid  van de culturele sector. Op dit moment wordt gewerkt aan de uitwerking van de resultaten. Het advies wordt uiterlijk 2 februari 2015 gepresenteerd.

Rondetafelgesprekken
In oktober en november 2014 voerde de Raad veertien rondetafelgesprekken voor de sectoranalyse. Bij elk gesprek waren dertig tot veertig deelnemers aanwezig. Zes gesprekken zoomden in op de stand van zaken in de verschillende disciplines van de Rotterdamse cultuursector. Acht bijeenkomsten betroffen onderwerpen die de hele cultuursector aangaan of die sector-overstijgend zijn. De opkomst was het grootst bij de gesprekken over Talentdoorstroming en Innovatie en Ondernemerschap. Ook de bijeenkomsten over Stadscultuur en Muziek waren druk bezocht.

Voortgang van het onderzoek en advies
De Raad werkt op dit moment aan de uitwerking van de verschillende gesprekken. Deze verslagen zullen naar alle deelnemers worden teruggekoppeld. De Raad heeft tussentijds via facebook enkele constateringen en opmerkingen uit de rondetafelgesprekken gedeeld. Ook werkt de Raad aan de analyse van de resultaten van deze gesprekken en inventariseert zij ontwikkelingen in het (inter)nationale culturele veld en kunst- en cultuurbeleid. De Raad hoopt in december een eerste concept advies te formuleren en het definitieve advies op 2 februari 2015 presenteren.

Wat is een sectoranalyse
Eens in de vier jaar publiceert de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur een sectoranalyse: een inventarisatie en analyse van de Rotterdamse culturele sector. De sectoranalyse is de ‘start’ van de procedure voor het Cultuurplan 2017-2020. De Raad wil het college zo niet alleen correcte, actuele en volledige kennis over de sector leveren, maar ook aanbevelingen doen en inspireren voor de zogeheten Uitgangspuntenbrief.

Meer informatie
Voor meer informatie over de voortgang van de sectoranalyse kunt u contact opnemen met Gepke Bouma: gbouma@rrkc.nl.