Gepubliceerd op:

22 augustus 2014

Vacature: RRKC zoekt 50 commissieleden Cultuurplan 2017-2020


De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is het officiële adviesorgaan voor kunst en cultuur van de gemeente Rotterdam. De Raad is onafhankelijk en geeft geen politieke, maar beleidsinhoudelijke adviezen. Een van de kerntaken van de Raad is het Cultuurplanadvies: een integraal advies over het Cultuurplan van de gemeente Rotterdam en afzonderlijke adviezen over alle culturele instellingen die een aanvraag doen. Voor de beoordeling van de afzonderlijke instellingen stelt de Raad commissies van onafhankelijke experts in.

Oproep: 50 commissieleden gezocht
De Raad is op zoek naar 50 commissieleden voor de verschillende commissies voor het Cultuurplan 2017-2020. Commissieleden zijn kritisch, objectief en onpartijdig en hebben geen persoonlijke belangen bij individuele instellingen. Zij zijn in staat hun visie inhoudelijk helder en onderbouwd te formuleren en kennen de stad Rotterdam en de Rotterdamse cultuursector goed. Zij zijn bovendien in staat om beleidsplannen te beoordelen en begrotingen te interpreteren. Kandidaten met internationale werkervaring en/of een sterk internationaal netwerk en kandidaten met een niet-westerse achtergrond worden nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren, net als curatoren, vakjournalisten of andere (stedelijke) bemiddelaars, wetenschappers of verzamelaars.

Specifiek is de Raad op zoek naar commissieleden met:

1. Brede kennis van de ontwikkelingen in de volgende disciplines/sectoren:

 • muziek (pop, jazz, klassiek, hedendaags) en muziektheater of opera;
 • theater en dans (inclusief jeugd en jongeren);
 • beeldende kunst, fotografie, film;
 • architectuur, vormgeving, mode, e-cultuur, ruimtelijke ontwikkeling, games (creatieve industrie);
 • musea en erfgoed;
 • letteren.

2. Ervaring met het artistiek en organisatorisch beleid van culturele instellingen:

 • primaire taken: programmeren, produceren, presenteren, educatie, marketing en communicatie, collectiebeheer en –behoud;
 • bedrijfsvoering: financiën, personeel, huisvesting en vastgoed, governance, ondernemerschap in brede zin;
 • brancheorganisaties en kennisorganisaties.

Bij voorkeur met:

3. Inzicht in de relatie tussen kunst, cultuur en de stad:

 • festivals en festivalbeleid;
 • samenwerking met andere stedelijke domeinen of stakeholders (haven, wonen, werken, toerisme en marketing, zorg, onderwijs);
 • diversiteit en bevolkingsdynamiek (jong én oud);
 • kunst en cultuur in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen.

4. Kennis van landelijk, Europees en internationaal kunst- en cultuurbeleid:

 • landelijke en internationale ontwikkelingen van invloed op de kunst- en cultuursector;
 • ontwikkelingen bij landelijke instellingen;
 • cultuurbeleid van het Rijk en andere grote gemeenten;
 • ontwikkelingen bij cultuurfondsen en andere adviesraden.

De werkzaamheden
Vanaf januari 2015 dienen commissieleden regelmatig relevante voorstellingen, concerten, tentoonstellingen en andere culturele activiteiten te bezoeken. In de periode januari t/m mei 2016 vergaderen de commissies vier tot acht keer. Ter voorbereiding dienen commissieleden aanvragen te lezen en te toetsen aan de hand van criteria. Tijdens de vergaderingen worden de aanvragen beoordeeld. Alle commissieleden dienen hierbij aanwezig te zijn. Voor alle commissies wordt een voorzitter benoemd. De vergaderingen worden door het bureau van de Raad voorbereid.

Tijdsbesteding en vergoeding
Tijdens een startbijeenkomst in het voorjaar van 2015 krijgen commissieleden een nadere toelichting op hun rol en werkzaamheden. Eind 2015 vindt een instructiebijeenkomst over het Cultuurplan en advisering plaats. Het zwaartepunt van de advisering ligt in de periode januari t/m mei 2016. Commissievergaderingen vinden overwegend overdag of aan het begin van de avond plaats in het kantoor van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur en duren maximaal 4 uur. Deze vergaderingen vergen een goede voorbereiding op basis van voorafgaand (digitaal) toezonden documenten. Commissieleden ontvangen per bijgewoonde vergadering een vergoeding van €150 en een reiskostenvergoeding op basis van tweede klas openbaar vervoer. Bij een uitgebreide voorbereiding van de vergadering geldt een opslag van 20% op de vacatievergoeding.

Reageren
U kunt tot uiterlijk 1 oktober reageren. Voorzie uw reactie van een motivatie, vermelding van uw expertise en een korte uiteenzetting van uw visie op de Rotterdamse kunst en cultuur. Uw CV dient u als bijlage mee te sturen. Bij de samenstelling van commissies streeft de Raad naar een goede spreiding van de verhouding man/vrouw, leeftijd en woonplaats.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Inez Boogaarts, secretaris Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur of Marc Fonville (mfonville@rrkc.nl) | 010-4335833. Reacties kunt u richten aan Inez Boogaarts op rrkc@rrkc.nl.

Meer informatie over het Cultuurplan.
Meer informatie over de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur.