Gepubliceerd op:

18 juli 2014

Rotterdamse ontwerper geselecteerd voor “Sleutelen aan het metabolisme van de stad”


In maart 2014 riep het Stimuleringsfonds ontwerpers en opdrachtgevers op om te onderzoeken op welke wijze in specifieke stedelijke gebieden of regio’s de circulaire economie kan worden bevorderd, aan de hand van de open oproep Sleutelen aan het metabolisme van de stad. Uit 38 inzendingen zijn vijf voorstellen geselecteerd. Een van de voorstellen was van Rotterdamse onderzoeker en ontwerper David Booghe i.s.m. Buro Boris.

Het Stimuleringsfonds schreef de oproep uit in het kader van de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2013-2016 (AAARO). De voorstellen werden voorgelegd aan twee externe adviseurs, te weten: Derk Loorbach – directeur DRIFT en bijzonder hoogleraar Socio-economische Transities Erasmus Universiteit Rotterdam – en Chris van der Zwet – winnaar ‘Best Young Scientist Paper’ (IWW), prijswinnaar ‘Energetic City 2050’ en EMVI redacteur VolkerInfra (VolkerWessels).

Bij de beoordeling van de voorstellen hebben de externe adviseurs met name gelet op de relevantie van de vraagstelling, het plan van aanpak, de expertise van de betrokken partijen en de coherentie tussen deze onderdelen.

Na uitvoerig beraad werden de volgende vijf voorstellen boven de andere inzendingen verkozen:

  • David Dooghe i.s.m. Buro Boris: Van consumptiemaatschappij naar gebruikersmaatschappij
  • Vista landschapsarchitectuur en stedenbouw: Feeding the City
  • M3H architecten: Een netwerk van circulaire monumenten
  • Delva Landscape Architects: Circulair Buiksloterham
  • The Beach: Wijkecologie Wildeman – ontwerpen voor delen als sleutel tot de circulaire stad

Volgens de adviseurs beschikken de geselecteerde voorstellen over de potentie om met een startsubsidie uitgewerkt te worden tot een gedegen projectplan, waarmee in een later stadium een subsidieaanvraag voor de daadwerkelijke uitvoering van het project kan worden ingediend. Zij verwachten dat de uitkomsten van de resulterende projecten bijdragen aan de kennisontwikkeling op het gebied van het metabolisme van de stad en inzicht geven in de rol die de ontwerpende disciplines daarbij kunnen vervullen.

Voor meer informatie over de projecten en het programma kunt u terecht op de website van het Stimuleringsfonds.