Gepubliceerd op:

30 juni 2014

Nieuws en belangrijke data Creative Europe/Cultuur


Save-the-date: Europadag 25 september

Op 25 september 2014 organiseert de Europe Desk van DutchCulture weer een Europa Dag. Deze keer draait het om ‘Audience Development’, één van de speerpunten van het Creative Europe programma 2014-2020. Over de invulling van de middag wordt u deze zomer geïnformeerd via de nieuwsbrief van de Creative Europe Desk en/of DutchCulture. De locatie is Utrecht, waar ook op dat moment het Nederlands Film Festival plaatsvindt.

Deadlines oproepen Creative Europe/Cultuur:

 • Europese samenwerkingsprojecten (zowel klein- als grootschalig):
  1 oktober, met een startdatum van het project tussen mei en december 2015 voor kleinschalige projecten en tussen juni en december 2015 voor grootschalige projecten.
  Bekendmaking resultaten in maart 2015.
 • Literaire vertalingen (tweejarig project):
  3 februari 2015, met een startdatum tussen september en december 2015.
  Bekendmaking resultaten in juni 2015.
 • Europese Platforms:
  25 februari 2015, met een startdatum tussen augustus en december 2015. Het gaat hierbij om een Framework Partnership van twee jaar.
 • Europese Netwerken:
  5 oktober 2016, met een startdatum tussen mei 2017 en december 2017. Het gaat hierbij om een Framework Partnership van vier jaar.

Bekendmaking resultaten eerste ronde Creative Europe/Cultuur
In augustus publiceert de Europese Commissie de resultaten van de eerste ronde aanvragen die in maart 2014 zijn ingediend bij het Creative Europe programma/Cultuur. In juli zijn de resultaten van de literaire vertaalprojecten bekend, in augustus de resultaten van de samenwerkingsprojecten en Europese netwerken. In september worden ten slotte de resultaten voor de Europese platforms verwacht. Via digitale mailings van Dutch Culture kunt u op de hoogte blijven van de uitslagen.

Workshop Europese samenwerkingsprojecten
Op 4 september aanstaande organiseert de Creative Europe Desk een workshop ‘Europese samenwerkingsprojecten’ voor organisaties die een subsidieaanvraag aan het voorbereiden zijn. Indien u van plan bent uw Europese project voor 1 oktober 2014 in te dienen, dan nodigt Dutch Culture u van harte uit voor deze workshop.
Tijdens de workshop wordt het digitale aanvraagformulier doorgenomen en krijgen aanvragers feedback op de sterke en zwakke punten van hun projectplan.
De workshop vindt plaats bij Castrum Peregrini (Herengracht 401) in Amsterdam op 4 september van 14.00 tot 17.30 uur, met na afloop een netwerkborrel.
Vooraf aanmelden voor de workshop is verplicht. Daarnaast dient u ook uw ingevulde aanvraagformulier naar Dutch Culture te sturen. U kunt uw bericht van aanmelding en het aanvraagformulier sturen naar Klaartje Bult: k.bult@dutchculture.nl.

Nederland zoekt kandidaten voor Europees Erfgoedlabel
Het Europees Erfgoedlabel is een initiatief van de Europese Unie. Op voordracht van de lidstaten wordt het label toegekend aan locaties die een sleutelrol hebben gespeeld in Europa en bij de totstandkoming van de Europese Unie. Dit voorjaar ontvingen Kamp Westerbork en het Vredespaleis het label en is tevens een nieuwe ronde gestart voor voordrachten vanuit Nederland. Tot 15 september 2014 zijn voordrachten welkom bij DutchCulture. Voor meer informatie over het label en de Nederlandse thema’s kunt u hier terecht.

Call for tender: Culture for Cities and Regions
De Europese Commissie publiceerde onlangs de oproep voor de tender ‘Culture for Cities and Regions’. Deze oproep biedt ondersteuning bij de bevordering van culturele uitwisseling tussen steden en regio’s.
De oproep staat open voor natuurlijke rechtspersonen. Ook moet aangetoond kunnen worden dat men gedegen kennis heeft op het gebied van stadsplanning, regionale ontwikkelingen en het werken op Europese schaal.

U kunt hier meer informatie over de tender vinden. Aanvragen moeten vóór 18 augustus worden ingediend.

Europa Nostra behoudt EU-prijs voor Cultureel Erfgoed
De Europese Commissie heeft besloten het pan-Europese netwerk Europa Nostra ook voor de jaren 2015 tot 2018 verantwoordelijk te stellen voor de implementatie van de EU-prijs voor Cultureel Erfgoed.
De prijs wordt jaarlijks uitgereikt en is een erkenning van bijzondere verdiensten op het gebied van de bescherming van het Cultureel Erfgoed in de volgende categorieën: behoud, onderzoek, bijzondere inzet, onderwijs en bewustwording. Daarnaast dient de prijs ook te leiden tot betere vaardigheden en standaarden binnen deze categorieën. De prijs ontvangt steun uit het Creative Europe programma/Cultuur.
Dit jaar zijn in totaal 27 winnaars gekozen uit 160 voorgedragen projecten uit 30 landen. De Nederlandse prijswinnaar was het Westfries Museum in Hoorn voor het project ‘De Zaak Coen’.

Europees Cultuurbeleid

Conclusies Raad van Ministers over Cultureel Erfgoed en Cultuur
Na de vergadering van Europese ministers van Cultuur (EJCS-Raad) op 20 en 21 mei publiceerde de Raad de conclusies rond de thema’s Cultureel Erfgoed en Cultuur. Het volledige rapport kunt u hier lezen. Hieronder de conclusies in het kort.

Werkplan voor Cultuur
De ministers kwamen in de vergadering overeen dat cultuur een belangrijk middel is om Europese burgers dichter bij elkaar te brengen. Dit is zeker van belang in tijden van groeiende Euroscepsis. Een strategische benadering voor culturele vraagstukken is hierbij belangrijk. Hoewel cultuur een intrinsieke waarde heeft bestaat er een noodzaak voor kwantitatief en vergelijkbaar onderzoek naar de manier waarop cultuur bijdraagt aan het scheppen van banen en groei. Ook de digitale ontwikkelingen brengen nieuwe uitdagingen met zich mee. Zo moet de digitalisering van Cultureel Erfgoed, waaronder film, worden gestimuleerd zodat de toegang tot cultuur verbetert. Ten slotte is het van belang alternatieve financieringsbronnen voor cultuur te benutten, zoals crowd-funding en Europese programma’s als Creative Europe, Horizon 2020 (innovatie en onderzoek) en COSME (ondernemerschap).
Cultureel Erfgoed
Tevens kwam de Raad voor het eerst met duidelijke conclusies over de betekenis van Cultureel Erfgoed voor Europa. Het is een belangrijke en strategische bron waar Europa in moet investeren om te komen tot duurzame groei op sociaal en economisch vlak. Zo kan erfgoed, zowel roerend als onroerend, dienen als drijfveer voor regionale ontwikkeling, het scheppen van banen en cultuurtoerisme. Door de economische crisis is er echter minder publieke financiering beschikbaar voor het behoud van Cultureel Erfgoed. Daarnaast zorgt ook de klimaatsverandering voor een groter risico op beschadiging en vernietiging van het erfgoed. Aangezien Cultureel Erfgoed een sterke transnationale rol vervult in Europa dienen de lidstaten en de Europese Commissie hun wetgeving beter te coördineren.

Kansen en impulsen voor Europese cultuurdiplomatie
Op 10 juni verscheen het rapport ‘Engaging the World: Towards Global Cultural Citizenship’. Dit is de uitkomst van een onderzoek van een consortium van acht organisaties die actief zijn op Europees niveau. De Europese Commissie ondersteunde het onderzoek vanuit de Prepatory Action ‘culture in EU external relations’, een regeling voor beleidsvoorbereidend onderzoek. Het consortium kreeg de opdracht na een open call for tender in 2012.
Centraal in het rapport staat de vraag hoe culturele betrekkingen kunnen bijdragen aan een zichtbare en effectieve rol van de Europese Unie in een wereld waar politieke en economische machtsverhoudingen in rap tempo veranderen. Naast een inventarisatie van bestaande strategieën van afzonderlijke lidstaten bevat het rapport ook een taxatie van de verwachtingen en opvattingen die leven bij overheden en in de culturele sector in landen buiten de Europese Unie. Ook wordt onderzocht op welke terreinen een intensivering van de culturele betrekkingen verschil kan maken voor de Europese Unie en de lidstaten.
Op 25 juni bogen de leden van het Europees Parlement zich over het rapport. In de komende maanden volgen presentaties en debatten in verschillende lidstaten. Een presentatie in Nederland zal waarschijnlijk plaatsvinden op 18 oktober tijdens de opening van de Azië-Europa bijeenkomst voor cultuurministers, de ASEM, in Rotterdam.
Het rapport ‘Engaging the World: Towards Global Cultural Citizenship’, informatie over het consortium en het onderzoek zijn beschikbaar op cultureinexternalrelations.eu.

Servië en Albanië ondertekenen verdrag voor deelname Creative Europe/Cultuur programma
In één week tijd ondertekenden Servië en Albanië een overeenkomst voor deelname aan het Creative Europe/Cultuur programma. De Servische minister voor Cultuur en Informatie, Ivan Tasovac, tekende de overeenkomst op 19 juni. Daarmee is Servië de eerste niet-EU lidstaat die deze overeenkomst heeft ondertekend.
Na Servië volgde op dinsdag 24 juni Albanië met een ondertekening door de minister voor Cultuur, Mirela Kumbaro Furxhi. Albanië kreeg op dezelfde dag de status van kandidaat-lidstaat van de EU.
De ondertekening betekent dat culturele organisaties uit Servië en Albanië een aanvraag kunnen doen bij het Creative Europe/Cultuur programma. Ook kunnen deze organisaties vanaf nu als volwaardige partners participeren in Europese projecten binnen het programma.

TagsEuropa