Gepubliceerd op:

21 maart 2014

Stimuleringsfonds | Open Oproep: Sleutelen aan het metabolisme van de stad


Het Stimuleringsfonds schrijft twee open oproepen uit in het kader van de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AARO) 2013-2016 die de Ministeries van IenM en OCW gezamenlijk hebben opgesteld. Onder de titel ‘Werken aan ontwerpkracht’ zet de actieagenda in op het versterken van de positie van architectuur en ruimtelijk ontwerp bij regionale en lokale overheden, ontwerpers, marktpartijen en particulieren. Wij roepen bovengenoemde partijen op om voorstellen in te dienen, waarin ontwerp een bijdrage levert aan het ontwikkelen van nieuwe inzichten op de volgende thema’s:

Sleutelen aan het metabolisme van de stad
Het ontwikkelen van modellen voor een circulaire economie heeft een hoge urgentie. Basale grondstoffen zoals water, energie, voedingsmiddelen en schone lucht, die onmisbaar zijn voor het functioneren van stedelijke regio’s, worden in hoog tempo schaarser. Tegelijkertijd schrijdt de verstedelijking wereldwijd voort. Daarom is de omschakeling van een lineaire naar een circulaire economie overal noodzakelijk. Tegelijkertijd vraagt de wijze waarop de omschakeling plaatsvindt om maatwerk. De vraag is in hoeverre het ruimtelijk ontwerp kan bijdragen aan het versterken van een circulaire economie en op welke schaal specifieke oplossingen het meest effectief zijn.
Het Stimuleringsfonds roept ontwerpers en opdrachtgevers op om te onderzoeken op welke wijze in specifieke stedelijke gebieden of regio’s de circulaire economie kan worden bevorderd.
Lees meer 

U kunt uw voorstel t/m 30 april 2014 indienen.