Gepubliceerd op:

21 maart 2014

Stimuleringsfonds | Open Oproep: Ontwerpen aan de Smart City


Het Stimuleringsfonds schrijft twee open oproepen uit in het kader van de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AARO) 2013-2016 die de Ministeries van IenM en OCW gezamenlijk hebben opgesteld. Onder de titel ‘Werken aan ontwerpkracht’ zet de actieagenda in op het versterken van de positie van architectuur en ruimtelijk ontwerp bij regionale en lokale overheden, ontwerpers, marktpartijen en particulieren. Wij roepen bovengenoemde partijen op om voorstellen in te dienen, waarin ontwerp een bijdrage levert aan het ontwikkelen van nieuwe inzichten op de volgende thema’s:

Ontwerpen aan de Smart City
De vraag of bestuurders en burgers van stedelijke gebieden geïnteresseerd zijn in de Smart City is al achterhaald. Computertechnologie is overal. Smartphones verbinden burgers wereldwijd. Bedrijven, overheden, huishoudens, transportbedrijven, ziekenhuizen en poppodia: bijna alle organisaties functioneren dankzij computertechnologie. De verwachting is dat toepassingen van nieuwe technologieën het functioneren van stedelijke gebieden aanzienlijk kunnen verbeteren. De vraag is in hoeverre de ontwerpende disciplines in staat zijn om deze technologische ontwikkelingen op te nemen in hun beroepspraktijk.
Het Stimuleringsfonds roept ontwerpers en opdrachtgevers op om experimentele casestudies te ontwikkelen op het grensvlak van ruimtelijk ontwerp en technologie, die bijdragen aan het verhogen van de leefkwaliteit in brede zin.

Lees meer.

U kunt uw voorstel t/m 30 april 2014 indienen.