Leeswijzer

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam heeft de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) gevraagd de Cultuurplanaanvragen 2021-2024 te beoordelen. Dat oordeel vormt de kern van dit Cultuurplanadvies, dat uit vier delen bestaat. Een deel over het kader, de feiten en het proces, een deel met algemene bevindingen, een deel met elf discipline-beschouwingen, een deel met adviezen over de afzonderlijke aanvragen (instellingsadviezen), een deel over BKV-gelden en het collectiebeleid en tot slot de bijlagen.

Voorwoord
Door RRKC-voorzitter Jacob van der Goot.

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen
Voor de lezer die geïnteresseerd is in de kern van het Cultuurplanadvies verwijzen we naar de samenvatting.

Deel 1: Kader, feiten, proces
Deel 1 toont de feiten en cijfers van alle 122 aanvragen. De werkwijze van het beoordelingsproces wordt uiteengezet. Uitgangspunt bij de beoordeling  is de adviesaanvraag van het college van burgemeester en wethouders waarin het college vraagt aandacht te geven aan de drie I’s (Inclusiviteit, Innovatie, Interconnectiviteit), de drie codes (Governance Code Cultuur, Fair Practice Code, Code Diversiteit & Inclusie) en de Rotterdamse Culturele Basis. De Raad presenteert afsluitend zijn verdeeladvies en vraagt aandacht voor de stadsmuseale functie en het behoud van de jazzprogrammering.

Deel 2: Algemene bevindingen
In het tweede deel beschrijft de Raad zijn algemene bevindingen over de ingediende aanvragen. Hier zijn de belangrijkste aandachtspunten en aanbevelingen te vinden voor het Cultuurplan 2021-2024 en voor de sector als geheel. Vervolgens wordt een aantal thema’s uitgelicht, waaronder de culturele betekenis van de plannen van de instellingen, de kwaliteit van hun bedrijfsvoering, de wijze waarop aanvragers omgaan met fair pay, hun publieksbereik en de wijze waarop zij Inclusiviteit, Innovatie en Interconnectiviteit opvatten en in praktijk brengen. Dit deel sluit af met een beschouwing over de instellingen in de Rotterdamse Culturele Basis (RCB) en informatie over de Landelijke Culturele Basisinfrastructuur (BIS).

Deel 3: Instellingsadviezen
In het derde deel beschrijft de Raad het culturele veld met een beschouwing over alle elf disciplines. Elke disciplinebeschouwing beschrijft de bevindingen op basis van de aanvragen, over culturele betekenis, bedrijfsvoering en publiek. Hierna staan de 122 instellingsadviezen centraal. Ieder advies is opgebouwd volgens hetzelfde stramien. Ieder advies begint met een samenvatting, een overzicht van het geadviseerde, gevraagde en huidige subsidiebedrag en een samenvatting van de aanvraag – geschreven door de aanvrager als onderdeel van de subsidieaanvraag. De RRKC is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze samenvatting. Na de samenvattende tekst van de aanvrager volgt de volledige adviestekst van de RRKC. Dit bestaat uit een aantal onderdelen: een oordeel over de culturele betekenis, de bedrijfsvoering en het publiek, een oordeel over de bijdrage aan de beleidsspeerpunten en ten slotte het geadviseerde subsidiebedrag.

Deel 4: BKV-gelden en collectiebeleid
Het vierde deel geeft een overzicht van de geadviseerde inzet van BKV-gelden en een analyse van de collectiebeleidsplannen. Ook bevat dit deel een overzicht van het aangevraagde en huidige BKV-budget.

Bijlagen
Het laatste deel van het advies bestaat uit de volgende bijlagen:
A. adviesaanvraag Gemeente Rotterdam – Cultuurplan 2021-2024 d.d. 1 oktober 2019
B. brief Gemeente Rotterdam – Plan van Aanpak Rotterdamse Culturele Basis d.d. 20 december 2019
C. werkwijze RRKC beoordeling subsidieaanvragen Cultuurplan 2021-2024
D. overzicht commissieleden en raadsleden
E. Whize-gegevens aanvraag Cultuurplan 2021-2024
F. categorieën Cultuurplan 2021-2024

Navigatie
Dit advies is gepubliceerd als website, er is geen gedrukte versie. Om door het advies te navigeren, kan de bezoeker gebruikmaken van het navigatiemenu rechtsboven aan de pagina (in de samenvatting, Deel 1, 2, 3 en 4 kan dat ook aan de rechterzijde van de pagina). Bovenaan iedere pagina is een ‘kruimelpad’ zichtbaar ter verduidelijking van de navigatie. Alle onderdelen zijn te downloaden als pdf-bestand.