1. Kader, feiten en proces

1.6 Behoud jazzprogrammering

Jazz International Rotterdam (JIR) kondigt in zijn plan voor 2021-2024 aan een nieuwe weg te willen inslaan als project- en talentontwikkelingsorganisatie. De RRKC is niet overtuigd van dit plan en adviseert hier negatief over. De keus van JIR is goed verklaarbaar voor een festivalorganisatie met roots in de muziekeducatie en muziekprojecten, maar de RRKC ziet onvoldoende meerwaarde in dit plan, omdat de reguliere jazzprogrammering in de stad de laatste jaren sterk is opgekomen en er nu ook op andere plekken aandacht is voor projecten en talentontwikkeling.

Door het negatieve advies over JIR valt echter ook een deel van de jazzconcerten in de stad weg, en dat vindt de Raad ongewenst. De Raad is van mening dat het advies over JIR geen negatieve invloed mag hebben op het aantal jazzconcerten in de stad. Dit aantal moet op peil blijven, en die concerten moeten deel uitmaken van de reguliere jazzprogrammering door het jaar heen. Die moeten dus niet langer in één weekend plaats vinden, zoals bij het festival van JIR het geval was. Een sterke reguliere jazzprogrammering in de stad is van belang, omdat juist nu de belangstelling voor dit genre groeit, vooral bij jongere publieksgroepen. De RRKC stelt daarom voor om € 110.000, het bedrag dat voorheen door JIR werd gebruikt, in het Cultuurplan beschikbaar te stellen om de reguliere jazzprogrammering in de stad te versterken.

Voorafgaand aan het indienen van de Cultuurplanaanvragen heeft hierover overleg plaatsgevonden tussen JIR, LantarenVenster en De Doelen. Dit blijkt uit de aanvragen van deze drie organisaties. LantarenVenster geeft in zijn aanvraag aan graag de jazzprogrammering van 135 concerten per jaar te willen handhaven. Als de concerten die JIR jaarlijks organiseerde wegvallen, kan LantarenVenster 120 concerten organiseren.

In de aanvraag van De Doelen staat dat de jazzprogrammering op vrijdagavond nu voor 50 procent in samenwerking met JIR wordt georganiseerd. Omdat JIR een nieuwe richting inslaat, wil De Doelen vanaf 2021 zelf deze jazzprogrammering voor haar rekening nemen. Beide organisaties hebben daar wel extra middelen voor nodig.

Om het totale aanbod van jazzconcerten in de stad op peil te houden pleiten zowel de Doelen als LantarenVenster ervoor de middelen die JIR besteedde aan programmering van jazzconcerten in de stad te behouden en hiervoor een nieuwe beheerder aan te wijzen. LantarenVenster en De Doelen nemen allebei graag verantwoordelijkheid voor het beheer van deze middelen en de totstandkoming van de programmering. Dat hier draagvlak voor bestaat in het veld, blijkt uit het feit dat deze verschuiving van middelen als suggestie is beschreven in de aanvragen van LantarenVenster, de Doelen en Jazz International Rotterdam, maar een concrete aanvraag hiervoor ontbreekt.

De RRKC is positief over deze suggestie en stelt voor om € 110.000 beschikbaar te stellen voor het versterken van de reguliere jazzprogrammering bij LantarenVenster en De Doelen en om dit budget onder te brengen bij LantarenVenster.