Xclusiv Company

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 211.000
Gevraagd subsidiebedrag
€ 211.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
€ 58.500
Prijspeil 2020. Bron: Gemeente Rotterdam

Discipline

Dans

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De Raad is positief over de aanvraag van Xclusiv Company (Xclusiv). Het gezelschap werkt aan een versteviging van de eigen signatuur met urban dans als uitgangspunt voor de voorstellingen. De structuur is verhalend, de komende vier jaar worden persoonlijk thema’ s uitgewerkt, zoals identiteit. De Raad heeft vertrouwen in de artistieke zeggingskracht en het vakmanschap. Ook is Xclusiv een voorloper in de manier waarop het gezelschap de lgbtq+ scene en thematiek benadert. De werkwijze benadert een collectief makerschap waarbij cocreatie voorop staat en dansers vanuit verschillende perspectieven een bijdrage leveren aan de totstandkoming van een productie.

Geadviseerd subsidiebedrag

De Raad adviseert Xclusiv het aangevraagde bedrag toe te kennen, om zo de groep een reële kans te geven zich verder te ontwikkelen en te professionaliseren. Met een steviger basis kan de groep zich bewijzen door ook landelijk grote-zaalproducties te spelen, de bedrijfsvoering te verbeteren en zich nog meer in te spannen om andere inkomsten te verwerven.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Xclusiv is hét professionele urban dansgezelschap van Rotterdam. Onze missie is eenheid in diversiteit. We zijn pioniers in de ontwikkeling van urban dansvoorstellingen in het theater, hebben een diepe connectie met onze doelgroep en beschikken over een groot netwerk binnen de urban scene en daarbuiten.

Met theaterproducties waarin urban dans, muziek, spoken word en video samensmelten wordt ons publiek uitgedaagd te reflecteren op actuele maatschappelijke thema’s. Geheel in Xclusiv-stijl wordt er gewerkt met het 4-jarige thema identiteit. In de periode 2021-2024 produceren we jaarlijks een voorstelling, respectievelijk gericht op de onderwerpen seksualiteit, religie, cultuur en sociale status. Deze spelen wij 24 tot 30 keer per jaar in Rotterdamse en nationale theaters. Ook organiseren we jaarlijks het urban festival ART FX en dansbattles. Met deze activiteiten beogen wij gemiddeld 11.150 mensen per jaar te bereiken.

Vanuit de overtuiging dat een open houding tegenover anderen leidt tot tolerantie en de brede acceptatie van diversiteit in de samenleving, creëren wij spraakmakende dansperformances die inhaken op de actualiteit en die aantoonbaar aansluiting vinden bij een groot, divers publiek van meerdere generaties en culturen. Onze voorstellingen en events zijn een middel om bij het publiek een sterk gevoel van begrip en verbondenheid op te roepen. Het toegankelijke, open karakter van urban dans, in combinatie met de maatschappelijke relevantie en de hoogwaardige artistieke kwaliteit van onze producties, zorgt ervoor dat wij een brede doelgroep bereiken en raken. Door diversiteit en inclusiviteit te promoten, leveren we een waardevolle bijdrage aan tolerantie en de acceptatie van diversiteit in Rotterdam.

Conform onze innovatieve werkwijze laten we ruimte over in het creatieproces voor het verwerken van de persoonlijke ervaringen en ideeën van onze dansers en de betrokken artiesten vanuit andere disciplines. Door hen de kans te geven met co creatie bij te dragen aan bijvoorbeeld de choreografie, worden ze uitgedaagd hun eigen makerschap verder te ontplooien en laten zij hun eigen artistieke visie terugvloeien in de producties. Wij vinden het belangrijk om deze dansers aan het gezelschap te binden en hen een stevige basis als dansprofessional te bieden. Daarom worden er 5 topdansers binnen Xclusiv opgenomen als vaste dansers. Vanuit deze thuisbasis krijgen ze de vrijheid om te experimenteren en hun eigen artistieke taal en visie verder te ontwikkelen. Per danser stellen we een persoonlijk traject op, waarbij individuele leerdoelen worden geformuleerd.

Doordat wij binnen deze verdiepende werkwijze doorlopend kunnen werken aan kwaliteitsvoorstellingen met een vaste crew, kunnen we het publiek steeds weer raken met herkenbare, relevante en persoonlijke verhalen.

Onze voorstelling speelt in 2020 in ruim 20 nationale theaters. Vanuit deze sterke positie als professioneel urban dansgezelschap met groeiende nationale uitstraling willen wij de urban infrastructuur meer body geven. Daarom werken we samen met organisaties binnen en buiten de urban scene, zoals House of Urban Arts, Lloydscompany, Theater Zuidplein, MAMA, Theater Rotterdam en huispartner Luxor Theater, om projecten en events op te zetten. Zo dragen we bij aan een dynamisch, veerkrachtig en evenwichtig cultureel veld in Rotterdam, waarin urban dans haar welverdiende plek inneemt.

Beoordeling van de aanvraag

Xclusiv Company heeft in de afgelopen periode in Rotterdam hard gewerkt aan de eigen artistieke signatuur. De signatuur uit zich in een samengaan van dans, muziek, spoken word en multimedia vanuit voornamelijk de urban cultuur. De artistieke leiding bestaat uit Jason R. Jeandor en Ingeborg Weissenbruch. Deze coartistiek leider heeft een achtergrond in klassieke en moderne dans, waardoor beide vormen als uitgangspunt dienen voor de producties. Hoe deze interessante vermenging tot stand komt, had Xclusiv beter kunnen uitwerken in het plan. Zo leest de Raad wel over een nauwe samenwerking in de voorbereidende fase, maar in de beschrijving van de verschillende producties komt die niet terug.

Artistieke kwaliteit
Xclusiv maakt grote-zaalproducties aan de hand van een thema en wil hiermee op artistiek en maatschappelijk vlak een verbinding maken met het publiek. De structuur is verhalend en ook voor de aankomende jaren wordt het thema identiteit, waaronder seksualiteit, religie, cultuur en sociale status, in vier producties uitgewerkt. De Raad is positief over de zeggingskracht van de huidige voorstellingen die met persoonlijke thema’s als depressie de doelgroep weet te beroeren. Daarom heeft de Raad vertrouwen in het plan voor de aankomende jaren. Ook is Xclusiv een voorloper in de manier waarop het de lgbtq+ scene en thematiek benadert en betrekt. De werkwijze benadert een collectief makerschap waarbij co-creatie voorop staat en dansers vanuit verschillende perspectieven een bijdrage leveren aan de productie. De ontwikkeling van de hybride danser is het vertrekpunt. Xclusiv beschrijft uitgebreid de vijf dansers die het wil gaan ondersteunen in hun makerschap. De Raad vindt echter de beschrijving van hoe vervolgens het traject eruit gaat zien, te algemeen. Natuurlijk is het nodig vast te stellen wat ieder nodig heeft, maar hoe Xclusiv dansers in de volgende fase zal ondersteunen, staat amper beschreven. De Raad krijgt zo onvoldoende zicht op de kwaliteit van de ontwikkeling van de dansers.

Positie in het culturele veld
Xclusiv is het eerste urban gezelschap dat structurele subsidie ontvangt van de gemeente Rotterdam, en neemt op dit moment nog een vrij unieke positie in. Xclusiv speelt in verschillende Rotterdamse theaters en wordt door het Nieuwe Luxor Theater facilitair ondersteund. Door de samenwerking met partijen als House of Urban Arts, Lloydscompany en het Albeda Dans College of een presentatie tijdens ART FX Festival, probeert het gezelschap zijn positie te versterken. Landelijk worden vervolgstappen gezet met onder andere een uitgebreide nationale tournee in 2020 van de voorstelling Behind the iMasq, die verkocht is door impresariaat George Visser. De Raad verwacht dat de positie van het gezelschap met de uitvoering van deze (landelijke) activiteiten de aankomende jaren sterker zal worden.

Cultureel aanbod
Het aanbod richt zich op het thema identiteit, een onderwerp dat zich heeft ontwikkeld tot de kern van het gezelschap. Het gezelschap neemt de voorstelling The Digital Spider in productie met steun van het Fonds Podiumkunsten. De plannen voor de komende jaren zijn goed uitgewerkt. De educatieve activiteiten bestaan uit workshops in het Nieuwe Luxor; en in de toekomst wil Xclusiv nieuwe partners vinden, ook voor schoolvoorstellingen. De Raad kijkt met belangstelling uit naar de realisatie van meer educatieve activiteiten.

De Raad vindt dat de organisatie de inrichting van de bedrijfsvoering onvoldoende beschrijft en oordeelt dat deze nog steeds kwetsbaar is. De komende jaren zal de organisatie een serieus moet professionaliseren. Daartoe wil Xclusiv onder andere in het nieuwe cultuurplan de nu nog vrijwillige zakelijk leider op de loonlijst zetten. Xclusiv heeft onderdak gevonden bij het Nieuwe Luxor. De publieksinkomsten nemen toe door de verkoop van de geprogrammeerde voorstellingen in het land en de uitbreiding van workshops en presentaties.

Fair Practice Code
In de aanvraag leest de Raad nauwelijks iets over de manier waarop Xclusiv met de Fair Practice Code omgaat. De Raad heeft begrip voor de financiële situatie van het gezelschap dat op dit moment nauwelijks kan voldoen aan fair pay.

Financieringsmix
Met eigen inkomsten en aanvragen bij private fondsen wil Xclusiv net zo veel middelen genereren als het aangevraagde bedrag aan cultuursubsidie. De organisatie vraagt ook een subsidie aan bij het Fonds Podiumkunsten. De Raad tekent aan dat Xclusiv een meer evenwichtige financieringsmix moet realiseren om een duurzame structuur te ontwikkelen.

Xclusiv noemt diversiteit een onderscheidende kracht en kernwaarde van het gezelschap door de inzet van verschillende dansstijlen, urban arts en talenten en het bereik van een groot urban publiek. De visie hierop staat in het plan helder beschreven. Zo biedt Xclusiv gratis evenementen aan voor de jeugd in samenwerking met maatschappelijke partners zoals het Schuldenlab NL.

Publiek
Het publiek dat Xclusiv bereikt, is divers qua cultuur, religie, leeftijd en seksualiteit. In Rotterdam scoort het gezelschap vergeleken met andere gezelschappen minder dan gemiddeld onder ‘stadse alleseters’ en ‘elitaire cultuurminnaars’ en meer dan gemiddeld onder ‘stedelijke toekomstbouwers’ en ‘wijkgerichte vrijetijdsgenieters’. Nieuw publiek wil het gezelschap aanboren door de presentatie van de grote-zaalproductie die in 2020 door Nederland gaat toeren. De stap van 4.239 bezoekers in 2018 naar 12.200 in 2024 oogt daarom reëel.

Het bereik van de lgbtq+ gemeenschap staat bij de organisatie hoog op de agenda en in 2021 produceert het gezelschap Trash Lake, over de acceptatie en tolerantie van seksuele diversiteit.

Personeel
Xclusiv is als urban dansgezelschap divers samengesteld maar heeft een eenzijdige bestuurssamenstelling.

Xclusiv draagt bij aan de ontwikkeling van urban dans als hoogwaardige kunstvorm in het veld, maar de beschrijving hiervan is vooralsnog mager. Xclusiv huldigt het standpunt dat vernieuwing ontstaat wanneer makers op hoog niveau samenwerken en zo gestimuleerd worden buiten hun eigen kaders te treden. Het gezelschap is een schakel tussen autodidactisch talent, dansopleidingen en beroepspraktijk. De Raad kwalificeert de maatschappelijke benadering van vaak gevoelige onderwerpen innovatief en onderscheidt zich daarin binnen de urban dans. Ook het inschakelen van een influencer om het publiek te verbreden is innovatief.

Xclusiv ziet zichzelf als voortrekker in de ontwikkeling van urban naar theater, ook al zijn hier landelijk meer voorbeelden te noemen. Het gezelschap haalt banden aan met andere urban groepen in Rotterdam zoals Lloydscompany en House of Urban Arts; met elkaar willen deze instellingen de dansinfrastructuur verstevigen. De Raad tekent aan dat in de plannen een concrete uitwerking van deze ambities ontbreekt en vindt dat Xclusiv zich actiever kan opstellen naar andere urban organisaties, maar ook naar de meer traditionele spelers in het dansveld. De voorbeelden die worden genoemd, zijn veelal de huidige samenwerkingen die plaatsvinden.

geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC adviseert de aanvraag van Xclusiv Company te honoreren met een subsidie van € 211.000.