Woordnacht

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 0
Gevraagd subsidiebedrag
€ 100.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
n.v.t.

Discipline

Letteren en debat

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De Raad is positief over de artistieke kwaliteit van stichting Woordnacht, maar vindt dat de negatief beoordeelde aspecten uit de aanvraag zwaarder wegen, met name de wijze waarop de organisatie tegemoetkomt aan de beleidsspeerpunten inclusiviteit en interconnectiviteit. De Raad beoordeelt de aanvraag van Stichting Woordnacht als solide en degelijk, maar tegelijk ook weinig prikkelend. De Raad mist een visie op inclusiviteit en de ambitie om een duurzame en effectieve verbinding aan te gaan met andere letterenpartijen in Rotterdam.

Geadviseerd subsidiebedrag

De Raad vindt Woordnacht een festival met potentie, maar het valt de Raad op dat Stichting Woordnacht zich nu nog te weinig verhoudt tot collega-instellingen in de stad, vooral tot de jonge nieuwkomers. De Raad adviseert het college om Stichting Woordnacht niet te subsidiëren in het Cultuurplan.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Stichting Woordnacht heeft hard gewerkt aan de opbouw van een jaarlijks Rotterdams literatuurfestival. Wij kijken terug op vier geslaagde edities die met beperkte financiële middelen tot stand kwamen. Door de kwaliteit steeds te verhogen, bouwden we een naam op onder bezoekers binnen en buiten Rotterdam, in de media en in het landelijke circuit. Als hoofdactiviteit wordt het festival uitgebreid beschreven, inclusief de diverse en vernieuwende programmering, de Anna Blamanlezing – de enige Rotterdamse literatuurlezing – en de Jana Beranováprijs; daarnaast ontwikkelt Woordnacht nieuwe projecten. Deze richten zich vooral op heden, verleden en de toekomst van de Rotterdamse letteren; op huidige ontwikkelingen en auteurs, nieuwe groepen en literair erfgoed dat medepalend is voor de identiteit van de letteren. Stichting Woordnacht wil nu de kwaliteit en voortgang garanderen. Continuïteit kan niet gewaarborgd worden met subsidies waarvan de toekenning pas laat bekend is en van diverse omstandigheden afhangt. Een structurele basis is noodzakelijk. De stichting dient hiertoe een aanvraag in en boort tevens andere bronnen aan, uiteindelijk om uit te kunnen groeien tot een permanente factor van betekenis in het letterenveld.

[VISIE] Stichting Woordnacht wil de belangstelling voor literatuur in deze tijd vergroten door alle denkbare genres te presenteren als levende tradities. Actuele Nederlandstalige literatuur appelleert het meest direct aan de beleving van een diverse doelgroep. Een festival is bij uitstek geschikt om publiek dynamisch bij literatuur te betrekken. Daarvoor is in deze tijd meer nodig dan programmering die uit gesprekken en voordrachten bestaat. Diepgang, experiment, engagement en professionaliteit vormen de pijlers.

[STRATEGIE] Woordnacht realiseert zijn doelen en visie door vernieuwing, verbinding en samenwerking. Deze zijn beschreven onder de begrippen innovatie, inclusiviteit en interconnectiviteit. Woordnacht streeft met cross-overprogrammering, experiment en origineel werk in opdracht al naar vernieuwing. Het zoekt al de verbinding met specifieke groepen en werkt al frequent samen met diverse culturele partners. Samenwerking die leidt tot het delen van expertise, vergroting van publieksbereik, vermenging van groepen en artistieke kwaliteitsverbetering.

[POSITIONERING] In het lokale en vrijwel gehele landelijke veld onderscheidt Woordnacht zich door de actuele Nederlandstalige literatuur compleet te bestrijken. Woordnacht streeft naar een vitaal lokaal klimaat waarin een festival met landelijke uitstraling het beste kan floreren.

[PROJECTEN EN ACTIVITEITEN NAAST FESTIVAL WOORDNACHT]
Woordnacht ontwikkelt tevens:
1. Literair Erfgoedreeks Stad (jaarlijks)
2. Lezingenreeks Vrouw en vriend (jaarlijks)
3. Literaire talkshow De Kronieken (maandelijks)
4. Letterenwebsite010 (doorlopend)
5. Letterenborrel010 (halfjaarlijks)
6. Multicultureel pitchingtraject De Nieuwe Verhalenvertellers (jaarlijks)

[ORGANISATIE] Woordnacht bouwt deze op met een directeur, zakelijk leider en marketingcoördinator in loondienst. Zij worden in de aanloop naar Festival Woordnacht ondersteund door een festivalteam.

[MARKETINGSTRATEGIE] Met een scherpe, vervroegde strategie zet Woordnacht er op in om het bezoekersaantal gefaseerd te verhogen naar 1100. Woordnacht werkt hiervoor o.m. nauw samen met culturele partners, uitgevers, leesclubs, organisaties en kanalen voor specifieke groepen. Podcasting wordt ingezet als een nieuw instrument.

Beoordeling van de aanvraag

De Raad is positief over de artistieke kwaliteit van Stichting Woordnacht, maar kritisch op de culturele betekenis van de organisatie.

Woordnacht is een uniek festival in Rotterdam dat een breed palet aan veelal bekende schrijvers en dichters naar Rotterdam brengt. De Raad oordeelt positief over de wijze waarop Stichting Woordnacht auteurs opdrachten verstrekt in aanloop naar het festival, en waardeert de thematische uitwerking per editie. De programmering van Woordnacht is vrij klassiek, maar artistiek gezien van hoog niveau. De Raad zag kansen voor Woordnacht om Rotterdam als letterenstad te promoten.

Maar de Raad beoordeelt de aanvraag van Stichting Woordnacht naast solide en degelijk, ook als weinig prikkelend. De Raad waardeert het programma De Nieuwe Verhalenvertellers, dat de verbinding zoekt tussen orale en geschreven literatuur, maar de Raad mist concretisering van het programma dat de afstand tussen aspirant-schrijvers en de wereld van uitgeverijen kan verkleinen. De Raad mist daarnaast reflectie van de aanvrager op de ontwikkelingen in het literaire veld, dat momenteel een inhaalslag maakt op het gebied van verjonging en verlevendiging. De aanvraag wekt de indruk dat de organisatie zich van deze ontwikkelingen wel bewust is, maar zich er ook van distantieert. De organisatie boet hierdoor wat de Raad betreft in op culturele betekenis.

Stichting Woordnacht centreert zich rond de directeur. Het valt de Raad op dat de organisatie in de aanvraag geen visie formuleert over hoe ze de bedrijfsmatige inrichting kan verstevigen.

Wat betreft de financieringsmix leunt de organisatie sterk op de aangevraagde subsidie. Ambities om meer eigen inkomsten te genereren, werkt Woordnacht niet verder uit; een jaarlijks festival zou dit wel moeten doen.

Fair Pay
De Fair Practice Code blijft in de aanvraag ongenoemd. Dit verbaast de Raad, aangezien Stichting Woordnacht de code heeft moeten onderschrijven.

De Raad mist een visie en een samenhangend plan over inclusiviteit. Stichting Woordnacht bekijkt inclusiviteit vooral in het licht van programmering en publiek, maar formuleert geen ambities of concrete stappen. De Raad complimenteert Stichting Woordnacht met de festivaleditie over het thema ‘Stilte’ en de wijze waarop het festival toegankelijk werd gemaakt voor doven en slechthorenden. Tegelijk roept de Raad de organisatie op om – ook met het programma Vrouw en vriend in gedachten – identiteit niet te deterministisch op te vatten, maar diversiteit een integraal onderdeel te laten zijn van de reguliere programmering.

Publiek
Stichting Woordnacht bereikt een specifieke doelgroep van literatuur- en cultuurliefhebbers. In de aanvraag formuleert de organisatie de ambitie die doelgroep te verbreden, maar uit de aanvraag komt niet naar voren op welke doelgroep(en) de organisatie doelt of hoe de organisatie die verbreding wil bereiken. De Raad mist een visie hierop. Een marketingmedewerker aantrekken, zoals de organisatie aangeeft te willen, geeft onvoldoende antwoord op deze vraag.

Personeel
De Raad acht het zinvol als Stichting Woordnacht ambities formuleert om het medewerkersbestand en bestuur te diversifiëren. De Raad gelooft dat dit zal bijdragen aan de nu al hoge artistieke  kwaliteit van het programma.

De Raad herkent innovatie in de cross-overprogrammering en de manier waarop Woordnacht in aanloop naar het festival prikkelende opdrachten geeft aan auteurs, waarvan de resultaten op het festival worden vertoond. Het verbaast de Raad dat Stichting Woordnacht onder innovatie het programmeren van spoken word verstaat. Dat neemt niet weg dat het uitdagen van spoken word artiesten om het genre tijdens Woordnacht op een andere manier op te voeren, prikkelend is. Uit de aanvraag van Stichting Woordnacht komt de ambitie van de organisatie naar voren om het publiek literatuur te laten beleven, ontdekken en herontdekken, maar uit de aanvraag wordt niet helemaal duidelijk hoe de organisatie dit de komende jaren concreet wil maken.

Het valt de Raad op dat Stichting Woordnacht het tot haar taken rekent verbindingen aan te gaan met andere partijen in de stad. Dit juicht de Raad toe. Tegelijkertijd lijkt de organisatie verbindingen niet van nature te kunnen leggen. De aanvraag benoemt weliswaar een aantal partners, maar het wordt niet duidelijk met welk doel samenwerkingen worden aangegaan, of ze duurzaam en effectief zijn, en aan wie de samenwerking vooral ten goede komt. Dat de organisatie niet is aangesloten bij de Woordalliantie ziet de Raad als een gemiste kans. Festival Woordnacht zou de plek bij uitstek kunnen zijn waar de Rotterdamse letteren zich jaarlijks op feestelijke wijze kan profileren, maar de Raad vraagt zich af of Stichting Woordnacht voldoende kan aansluiten bij het jonge, dynamische letterenveld in de stad.

geadviseerd subsidiebedrag

De Raad adviseert de Cultuurplansubsidieaanvraag van Stichting Woordnacht niet te honoreren.