URLAND

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 150.000
Gevraagd subsidiebedrag
€ 150.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
€ 79.000
Prijspeil 2020. Bron: Gemeente Rotterdam

Discipline

Theater

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De RRKC ziet URLAND als een jonge groep die met haar verfrissende en anarchistische benadering van toegevoegde waarde is voor de Rotterdamse theaterwereld. Het innovatieve werk onderscheidt zich overtuigend van ander multimediaal aanbod in de stad.
De Raad waardeert de intentie van URLAND om in het grote-zalencircuit te spelen en jongerenpubliek aan de schouwburgen te binden. De Raad vindt de visie op diversiteit mager uitgewerkt.

Geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC adviseert de aanvraag te honoreren voor het gevraagde bedrag. Het programma van URLAND is onderscheidend voor de stad en de Raad vindt het van belang dat deze organisatie zich kan verstevigen en verder ontwikkelen.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Voor URLAND is de collectieve werkwijze essentieel. Samen ontwikkelen we het materiaal en nemen we beslissingen. Ondertussen waken we voor eenkennigheid: ieder van ons is betrokken bij projecten met makers of groepen buiten URLAND. Ons werk kenmerkt zich door de transparantie in onze voorstellingen, de (onbewuste) herbeleving van diep in onze cultuur verankerde rituelen en een cross-mediale vormtaal. Samen bieden ze een ingang voor publiek, vooral een jong publiek. URLAND is thuis in Rotterdam. Rotterdam wordt op dit moment vormgegeven en geeft vorm aan de toekomst. Vanuit artistieke en zakelijke zelfstandigheid werken we intensief samen met Theater Rotterdam en we zijn blij dat we deze samenwerking als alliantiepartner voortzetten. Ons programma is opgebouwd uit (terugkerende) elementen: De Reisvoorstellingen zijn voor grote (2x) en kleine (2x) zaal met URLAND’s signatuur en thematisch verbonden aan het ritueel, de paradox, identiteit en de collectieve ervaring. Met URLAND DOET toont URLAND zich drie keer per jaar exclusief in Rotterdam: TR Witte de With. Met ruimte voor research, kennismaking en samenwerking met (nieuwe) partners, geborgd in planning en inzet middelen. De UR-triënnale is een driejaarlijks retrospectief van eigen repertoire. In 2021 en 2024 volgen edities twee en drie. Het is een levend archief, reflecterend en kritisch, maar ook toegankelijk. Daarnaast bouwt URLAND aan (solo-)repertoire, ook internationaal, zijn er samenwerkingen met andere collectieven en met theaterscholen, en we gaan installaties maken (ism V2). Bovendien hernemen we de voorstelling UR voor een tournee langs zes Rotterdamse podia. URLAND produceert in ‘21-‘24 19 nieuwe producties: 11 exclusief in Rotterdam, 2 grote zaalproducties, 4 kleine zaalproducties, 1 ‘Nacht van de Collectieven’, en 1 solo-productie The Last Chapter naast reprises van Bedtime Stories & UR.
Onze organisatie is klein van omvang, het bestuur is divers samengesteld. De artistieke kern ligt vast, de uitvoerende organisatie biedt kansen voor grotere diversiteit. We gaan groeien en zullen nieuwe mensen aannemen. Omwille van een inclusieve ontwikkeling, hebben we onze visie en ambitie in concrete acties verwoord. Met onze alliantiepartner Theater Rotterdam, creëert URLAND de mogelijkheid als kleine organisatie te leren van beschikbare kennis. Bij tegenvallende resultaten kunnen bestuur/directie plannen bijstellen, zodat continuïteit en uitvoering van activiteiten gewaarborgd blijven. De richtlijnen t.a.v. fair practice, een inclusieve ontwikkeling van publiek en organisatie en de artistiek-inhoudelijke kracht van producties wegen hierbij zwaarder dan het aantal producties.
URLAND wil in ’21-’24 een absolute toename in publieksbereik van 10% realiseren. In Rotterdam wil URLAND het bereik verdubbelen, t.o.v. peiljaar 2018. We zetten in op het bijsturen van de publiekssamenstelling. We willen verhoudingsgewijs meer jongvolwassenen (geboren 1988-2004) bereiken. De hoofddoelgroep (in leeftijd, cultuur- & mediagebruik), zien wij terug in de Digitale Kijkers, Stedelijke Toekomstbouwers en Stadse Alleseters. Naast de reprise-serie van UR, die ons op nieuwe plekken in de stad gaat brengen, biedt de URLAND DOET-serie ons de gelegenheid nieuw publiek te vinden. Tweede speerpunt richt zich op (vernieuwing van) publiek in de schouwburgen. Er worden afspraken gemaakt met TR op het gebied van Publiek & Interactie, die de realisatie van onze doelstellingen op gebied van publieksbereik zullen bevorderen.

Beoordeling van de aanvraag

De Raad heeft sympathie voor de plannen van URLAND, die eigenzinnig en inspirerend zijn. URLAND is een jonge groep die met haar verfrissende en anarchistische benadering van toegevoegde waarde is voor de Rotterdamse theaterwereld. De cross-mediale performancevoorstellingen overschrijden de grenzen van het theater om het te verbinden met virtuele werelden en nieuwe technologische ontwikkelingen. Tegelijkertijd laat de groep zich inspireren door eeuwenoude verhalen.

In het programma voor de komende Cultuurplanperiode tekent zich een consistente lijn af en de Raad herkent hierin een eigen artistieke signatuur. Het innovatieve werk onderscheidt zich overtuigend van ander multimediaal aanbod in de stad. De plannen getuigen weliswaar van kwaliteit, maar waar het gaat om een concrete uitwerking, blijven ze ook enigszins ongrijpbaar. De groep beschikt over veel potentie en verdient de kans verder te groeien. Wel vraagt de Raad zich af hoe URLAND voortdurend op de hoogte zal kunnen blijven van de nieuwste digitale ontwikkelingen.
De keuze om een jongerenpubliek niet zozeer op te zoeken, maar dat juist te bewegen naar de schouwburg te komen vindt de Raad verrassend. Op die manier kunnen theaters meer worden ontsloten voor het specifieke jongerenpubliek van URLAND.
De groep leunt sterk op de samenwerking met Theater Rotterdam en zou zich sterker kunnen manifesteren door eigen relaties in de stad op te bouwen. De Raad is van mening dat URLAND nog geïsoleerd opereert en vraagt zich af in hoeverre TR Witte de With voldoende aanknopingspunten biedt voor een netwerk in Rotterdam. URLAND zou de verbinding met WORM kunnen versterken.
URLAND brengt naar voren dat andere partijen in de stad beter toegerust zijn om activiteiten aan te bieden op het gebied van cultuureducatie en talentontwikkeling. De Raad vindt de argumentatie overtuigend en beaamt dat een autonome manier van werken bij URLAND past. Wel zou de Raad het toejuichen als URLAND desondanks de deur openhoudt en op dit gebied pogingen onderneemt. De groep verzorgt al masterclasses voor het kunstvakonderwijs.

De Raad mist een duidelijke vertaling van het inhoudelijke beleidsplan naar posten op de begroting.
De bedrijfsvoering lijkt kwetsbaar, maar is voldoende in ontwikkeling. URLAND bouwt een vaste structuur op en is van plan meer vaste medewerkers aan te trekken. De Raad vindt deze professionaliseringsslag noodzakelijk om URLAND toekomstbestendig te laten zijn.

Financieringsmix
De financieringsmix leunt sterk op publieke middelen, met aanvragen bij het Rijk, de gemeente en het FPK en een forse bijdrage van Theater Rotterdam. Tegelijkertijd ziet de Raad de brede overheidssteun als een bewonderenswaardige verworvenheid voor een jong gezelschap. URLAND geeft weinig blijk van ambitie fondsen te werven en andere inkomstenbronnen te realiseren.
In de afhankelijkheid van Theater Rotterdam schuilt een zekere kwetsbaarheid en de Raad zou graag een risicoanalyse zien.

Fair Pay
De organisatie hanteert de cao toneel en dans en laat fair pay zwaarder wegen dan het aantal producties. De Raad heeft waardering voor deze intentie en heeft er begrip voor dat een kleine organisatie hierin keuzes moet maken.

De Raad vindt dat URLAND de visie op diversiteit onvoldoende uitwerkt. In de aanvraag komt naar voren dat de organisatie streeft naar meer diversiteit in het bestuur en personeel, maar de Raad mist een overtuigende visie op diversiteit in het programma en in de keuze voor partners. Het thema ‘identiteit’ biedt mogelijk aanknopingspunten, maar is mager uitgewerkt.

Publiek
Het programma is aantrekkelijk voor een geïnteresseerde doelgroep die de organisatie omschrijft als ‘digitale kijkers’, ‘stedelijke toekomstbouwers’ en ‘stadse alleseters’. URLAND heeft de ambitie om naast jongeren meer jongvolwassenen aan te trekken.
De Raad heeft de indruk dat het potentieel van in het genre geïnteresseerd publiek goed wordt bereikt. Het voornemen om het bereik in Rotterdam de komende periode te verdubbelen door meer speelbeurten verdient waardering, maar de Raad acht dit streven te ambitieus.
URLAND heeft ook de ambitie om in het grote-zalencircuit te gaan spelen, om uit de marge te treden en een breder publiek te bereiken. De Raad vindt vernieuwing van het publiek wenselijk en is positief over de strategie om via de kleine zalen in een stad ook in contact te komen met de grote zalen. Een hoge bezetting van de grote zaal van de Stadschouwburg Utrecht is realistisch, omdat daar specifiek geïnteresseerd publiek vanuit de HKU komt, maar voor de grote zalen in andere steden zal het lastig zijn het beoogde publieksbereik te halen. URLAND onderneemt gerichte marketingacties, maar deze sorteren onvoldoende effect. De organisatie zal haar marketingstrategie verder moeten uitwerken.

Personeel
De organisatie is kleinschalig met een vaste artistieke kern, wat weinig ruimte laat voor meer diversiteit. De Raad waardeert de aandacht voor diversiteit in het bestuur en de medewerkers van organisatie, maar mist een visie.

Het innovatieve werk onderscheidt zich overtuigend van ander multimediaal aanbod in de stad. Ook de wens om met de voorstellingen in het grote-zalencircuit te gaan spelen getuigt van een innovatieve opstelling. URLAND wil het publiek van de schouwburgen verjongen en met plannen voor grootschalige voorstellingen als DE ZWARTE ZON en DE HOMO LUDENS toont de groep durf en ondernemingszin.

De Raad vindt URLAND weinig proactief in het aangaan van nieuwe verbindingen in de stad. De organisatie heeft een alliantie met Theater Rotterdam en zoekt vooral partners binnen de eigen gelederen. De Raad moedigt URLAND aan de deuren open te zetten en dwarsverbanden aan te gaan in Rotterdam. De Raad heeft de indruk dat Rotterdam hier ontvankelijk voor is en dat de groep een gunfactor heeft.

geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC adviseert URLAND de gevraagde Cultuurplansubsidie van € 150.000 te verlenen.