Silverline (Flow)

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 0
Gevraagd subsidiebedrag
€ 454.381
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
n.v.t.

Discipline

Letteren en debat

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De Raad is zich zeer bewust van de betekenisvolle stimulans die opname van Productiehuis Flow in het Cultuurplan zou betekenen voor spoken word, omdat de instelling doelgroepen in Rotterdam aanspreekt die nu niet of niet genoeg bereikt worden. Daarom betreurt de Raad het ten zeerste dat uit de ingediende aanvraag van Productiehuis Flow de kwaliteiten van de organisatie niet genoeg naar voren komen.

Geadviseerd subsidiebedrag

Hoewel Productiehuis Flow nu al zijn nut voor de stad bewijst, bevindt het zich op bedrijfsmatig niveau nog niet op het punt om subsidie aan te vragen. Het aangevraagde bedrag noemt de Raad exorbitant. De Raad adviseert het college om geen cultuurplansubsidie te verlenen aan Productiehuis Flow.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Stichting Silverline is in 2015 opgericht vanuit de overtuiging dat zij door middel van Spoken word poetry een positieve bijdrage kan leveren aan het begrijpen van de huidige samenleving en op een laagdrempelige manier inzicht kan bieden in en bij kan dragen aan de vele en moeilijke keuzes die jonge mensen in de huidige maatschappij dagelijks moet maken.

Stichting Silverline heeft tot doel om woordkunst in de breedste zin van het woord te bevorderen, om zo een brug te vormen tussen mensen, van jong tot oud, van Nederlanders tot medelanders, tussen de mens en zijn omgeving en tussen het heden en het verleden. Stichting Silverline heeft haar activiteiten ondergebracht in Productiehuis FLOW.

FLOW biedt jonge makers op het gebied van de podiumkunsten jaarlijks de mogelijkheden om hun artistieke talent verder te ontwikkelen, alsmede hun cultureel ondernemerschap. Allen hebben een migratieachtergrond, leven vaak met of in moeilijke omstandigheden en zijn tot dan toe autodidact. Allen hebben talent en de ambitie om verder te komen in de podiumkunsten maar vinden of kennen geen toegang tot de mogelijkheden in het reguliere aanbod.

FLOW heeft inmiddels zo’n twintig van die jonge makers in hun stal en breidt dit aantal in de nieuwe cultuurplanperiode uit FLOW heeft ruimte voor beginnend talent, semi-professioneel talent en professioneel talent. Daarbuiten heeft FLOW een pool van talenten die zij ondersteunen door hen te programmeren binnen de verschillende concepten van het Productiehuis. Deze talenten kunnen ook ondersteuning in hun ontwikkeling krijgen als zij daar om vragen, maar ze vormen een aparte groep naast de makers die ´in huis´ werken.

Een maker komt binnen met een idee of een droom. Afhankelijk van het niveau kijkt FLOW wat de maker nodig heeft. Dan wordt aan de slag gegaan met de artistieke ontwikkeling. Tegelijkertijd wordt ook op persoonlijk en cultureel ondernemend niveau gewerkt aan de ontwikkeling van de maker. In het proces wordt gewerkt naar een eindproduct: een productie of een programma. Na het eindproduct volgt een evaluatie. Wanneer de makers na dit proces bij FLOW willen blijven, is deze ruimte er. Daarnaast gaan de makers die blijven aan de slag met de nieuwe generatie makers die zich aandient. Middels de each-one-teach-one methode dragen zij bij aan de ontwikkeling van deze nieuwe makers van FLOW.

Met deze makers maakt FLOW jaarlijks zo’n 30 producties die op reguliere podia getoond worden. Daarmee bereikt FLOW een gemengd publiek van enerzijds de reguliere cultuurbezoekers van die podia en anderzijds jongeren die zich herkennen in hetgeen door de makers op het podium wordt gezet. Zo slaat FLOW bruggen, tussen jongeren en kunst, tussen jongeren die onbekend zijn met de culturele sector en vaste cultuurbezoekers, tussen instellingen en nieuwe publieksgroepen. In de periode 2021-2024 wil FLOW ontwikkelplek blijven voor nieuwe jonge makers, maar ook een aantal talenten die zich al bij FLOW hebben ontwikkeld door laten ontwikkelen. Daarnaast wil FLOW de faciliteiten verbeteren en de organisatie professionaliseren en versterken. Hiervoor vraagt FLOW een bijdrage van €1.817.524,00 aan de Gemeente Rotterdam in de cultuurplanperiode 2021-2024.

Beoordeling van de aanvraag

De Raad leest in de toon van de aanvraag onvrede over het gebrek aan erkenning van de activiteiten die Productiehuis Flow organiseert en voor de doelgroep die het bedient. De Raad begrijpt deze onvrede en onderschrijft de noodzaak daar iets aan te doen. Ook is de Raad zich bewust van de betekenisvolle stimulans die opname van Productiehuis Flow in het Cultuurplan zou betekenen voor spoken word en de doelgroepen die Productiehuis Flow aanspreekt, die nu niet of niet voldoende worden bereikt. Daarom betreurt de Raad het ten zeerste dat uit de aanvraag van Productiehuis Flow de kwaliteiten van de organisatie niet naar voren komen.

De Raad twijfelt niet aan de uniciteit van Productiehuis Flow en de meerwaarde van de organisatie voor Rotterdam en haar bewoners. De Raad is enthousiast over de wijze waarop Productiehuis Flow met multidisciplinaire cross-overs cultuur voor een brede groep Rotterdammers laagdrempelig maakt en de definitie van de term ‘cultuur’ weet op te rekken.

De Raad juicht de werkwijze vanuit het each one teach one-principe toe en waardeert de begeleidingstrajecten die Productiehuis Flow organiseert voor de nieuwe generatie makers. Maar uit de aanvraag wordt niet duidelijk welke ontwikkelingslijn voor deze makers de organisatie voor zich ziet, welke competenties en vaardigheden worden overgedragen en hoe dat gebeurt.

Omdat Productiehuis Flow heel zichtbaar is in de stad en op Zuid een stevige positie inneemt, ziet de Raad aanvrager als een organisatie die bij uitstek geschikt is om als makelaar op te treden tussen grassroots en mainstream. Daarom betreurt de RRKC het dat de ingediende aanvraag onvoldoende duidelijk maakt wat de activiteiten van de organisatie precies inhouden en hoe deze met elkaar samenhangen. Visie, structuur en focus ontbreken in de aanvraag. De Raad constateert met spijt dat de organisatie kampt met beperkingen, die de geambieerde rol van makelaar in de weg zitten.

Consultatie wijkraad Afrikaanderwijk
Volgens de wijkraad vervult Productiehuis Flow de functie van het in contact brengen van jongeren met cultuur. De wijkraad is positief over de kwaliteit en de professionaliteit van het multidisciplinaire programma dat cultuur met maatschappelijke onderwerpen verbindt. De wijkraad heeft de indruk dat de activiteiten van Productiehuis Flow niet specifiek gericht zijn op de inwoners van de Afrikaanderwijk. Volgens de wijkraad bereikt de organisatie met name jongeren en zijn andere bewoners van de Afrikaanderwijk in mindere mate op de hoogte van de activiteiten van Productiehuis Flow.

De begroting leunt sterk op het aangevraagde subsidiebedrag, dat exorbitant hoog is. De wijze waarop de begroting is samengesteld doet de Raad twijfelen aan een solide inrichting en het bedrijfsmatig optimaal functioneren van de organisatie.

Fair Pay
De organisatie geeft in de aanvraag aan nu niet over de middelen te beschikken om aan fair pay te voldoen, maar wil dit in de toekomst wel. Hier heeft de Raad begrip voor.

Inclusiviteit zit in het DNA van Productiehuis Flow.

Publiek
De organisatie bereikt een publiek dat zich niet vanzelfsprekend thuis of welkom voelt bij andere culturele organisaties en wil zich tussen de undergound en de gevestigde orde blijven bewegen. De Raad heeft respect voor de wijze waarop Productiehuis Flow hierin slaagt.

Personeel
Al is inclusiviteit voor Productiehuis Flow een natuurlijk gegeven, toch ziet de Raad kansen voor diversifiëren van de raad van toezicht wat betreft gender.

Uit de aanvraag komen geen specifieke ambities naar voren op het gebied van innovatie.

De Raad betreurt het feit dat Productiehuis Flow zijn rol van makelaar niet voldoende concreet maakt in de aanvraag. De organisatie laat zo kansen liggen om verbindingen met andere culturele instellingen aan te gaan. In de aanvraag staan weliswaar meerdere partners genoemd, maar het wordt onvoldoende duidelijk hoe de partners bijdragen en aan welke activiteiten.

geadviseerd subsidiebedrag

De Raad adviseert de aanvraag van Productiehuis Flow niet te honoreren.