Sahne

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 40.000
Gevraagd subsidiebedrag
€ 110.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
n.v.t.

Discipline

Letteren en debat

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De Raad waardeert de wijze waarop Sahne met het programma Leeskoning kinderen uit laaggeletterde gezinnen in contact brengt met literatuur. De Raad vindt dit belangrijk omdat de stichting daarmee werkt aan taalontwikkeling en leesbevordering. De aanvraag bevat echter geen heldere visie en strategie.

Geadviseerd subsidiebedrag

De Raad waardeert de activiteiten van Sahne en adviseert het college om het bestaan van de activiteiten te garanderen, door de aanvraag te honoreren voor een lager bedrag dan aangevraagd, omdat de salariskosten van de directeur vragen oproepen. Daarom adviseert de Raad de instelling een subsidie van € 40.000 te verstrekken.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Met veel plezier presenteren we U het meerjarenbeleidsplan van ons kinderprogramma `Leeskoning 2021 – 2024`.

Leeskoning 2021 – 2024 is multidisciplinair, maar voornamelijk een literair – educatief kinderprogramma binnen het cultuuronderwijs in vrije tijd, gecombineerd met toneel, leesbevordering en podium activiteiten. Het wordt dus een veelzijdig en uniek programma waar literatuur, toneel en podiumpresentaties op een zeer innovatieve manier bij elkaar worden gebracht. Het zal gebruikmaken van de lessen van de afgelopen 4 jaar: https://www.youtube.com/watch?v=uZBYUWEm8rY

Het is openbaar toegankelijk. De doelgroep is kwetsbare basisscholieren met laagopgeleide ouders uit de achterstandswijken, met extra aandacht voor allochtone kinderen tussen 7 en 12 jaar. Deze doelgroep is tot nu toe niet vertegenwoordigd in het gesubsidieerde cultuuraanbod (letteren, literair onderwijs en leesbevordering betreft) is inclusief. De gemeentelijke eisen; Code Culturele diversiteit, Fair Praktice Code, Governance Code Cultuur zijn allemaal van toepassing.

Kunststichting Sahne is bekend onder de Nederlandse Turken in Rotterdam. Sinds 1993 hebben we ruim 800 stedelijke en landelijke culturele activiteiten georganiseerd. We hebben nog geen personeel in loondienst. In 2006 ontvingen we de gemeentelijke prijs: `Opvallende kunststichting’. In 2010 kregen we in Rotterdam: `De Gemeentelijke Vrijwilligersprijs op het gebied van amateurkunst’.

Het aantal laaggeletterden neemt nog jaarlijks toe door migratie en doordat steeds meer jongeren met een taalachterstand van school komen. Laaggeletterde kinderen en volwassenen vertonen vaker risico houdend gedrag. Literatuur is van vitaal belang voor de ontwikkeling van kennis en verbeeldingskracht van kinderen. Lezen is het cement van de samenleving. Je kunt kinderen de weg naar het boek wijzen totdat ze twaalf zijn. Daarna is het te laat.

Maar hoe, als kind van ongeletterde allochtone ouders? Ouders die zelf nog nooit een roman hebben gelezen en thuis graag een andere taal spreken? Niemand leest verhalen aan die kinderen voor. Ze groeien vaak alleen en vergeten op. En dat voorspelt niet veel goeds, zowel voor de samenleving als voor het kind zelf!

Hier willen we iets aan doen! We zijn een stichting met een allochtone achtergrond, met veel literaire, culturele en educatieve ervaring. Wij willen graag een handje helpen bij hun literaire en culturele ontwikkeling. En bovendien: dit programma is zeer geliefd, leerzaam, doeltreffend en betaalbaar en voorziet in een grote behoefte

Met dit kinderprogramma willen we ook een kweekvijver zijn voor literair talent onder kansarme (allochtone)kinderen. We willen de literaire ontwikkeling bevorderen en hen motiveren uit te groeien tot enthousiaste lezers. Cultuurparticipatie, publieksuitbreiding, uitwisseling met auteurs én leesbevordering zijn ook onderdeel van onze doelen.

In dit kader organiseren we het hele jaar door onder leiding van een zeer ervaren docente wekelijkse voorleesprogramma`s. Daarnaast maandelijkse workshops en presentaties voor het publiek onder begeleiding van Nederlandse kinderboekenschrijvers. En een veelzijdig en groot literair publieksevenement elk jaar waarbij kinderen op het podium presenteren wat ze hebben geleerd.

De locatie is de Centrale Bibliotheek, de zalen zijn gratis beschikbaar gesteld. We hebben een goede samenwerking met de bibliotheek en nog veel meer anderen.

Beoordeling van de aanvraag

De Raad waardeert de wijze waarop Sahne kinderen uit laaggeletterde gezinnen in contact brengt met literatuur. Hoewel de afstand tussen deze kinderen en de letteren vaak te groot lijkt om te overbruggen, lijkt Sahne hier met het programma Leeskoning toch goed in te slagen. De Raad ziet in het programma duidelijk de missie van de organisatie terug, maar mist in de aanvraag een overkoepelende, didactische visie van waaruit het programma wordt ontwikkeld, evenals een duidelijke strategie.

De Raad oordeelt positief over de werkwijze van Sahne, waarbij gerenommeerde auteurs uit de Nederlandse literatuur in gesprek gaan met kinderen. De Raad gelooft dat dit een positieve bijdrage levert aan zowel taalontwikkeling als leesbevordering van kinderen. Ook de vorm van de workshops, waarin kinderen worden uitgedaagd om door ’toneellezen’ gevoel te krijgen voor het geschreven woord, juicht de Raad toe. Toneellezen wordt als vorm weinig toegepast en de Raad gelooft dat het voor kinderen met een taalachterstand een laagdrempelige en aantrekkelijke start kan betekenen.

De Raad is benieuwd of Sahne kinderen ook wil uitdagen om niet alleen beter te leren lezen, maar ook beter te leren schrijven. De organisatie lijkt hiertoe in staat te zijn. Daarom daagt de Raad haar graag uit ook na te denken over de mate waarin Sahne kan bijdragen aan thema’s als burgerschapsvorming en democratie.

Kunststichting Sahne is niet uniek in haar aanbod van voorleesmiddagen, maar is wel een opvallende speler, omdat zij een bijzondere doelgroep weet te bereiken. Dat de werving veelal gebeurt via mond-tot-mondreclame en dat landelijke organisaties de methodiek van Sahne willen kopiëren, toont hoe bijzonder dit programma is.

De organisatie leunt sterk op één docent, wat haar kwetsbaar maakt. Het organogram van de organisatie roept vragen op. De docent staat daarin op gelijke voet met de vrijwilligers. Boven hen staat de directeur, terwijl de docent de drijvende kracht lijkt te zijn, zowel achter het inhoudelijk deel van het programma als de uitvoering ervan. De Raad waarschuwt de organisatie de docent niet onder te waarderen, omdat uit de aanvraag blijkt dat het succes van de Leeskoning sterk afhankelijk is van haar kennis, expertise en netwerk. Uit de aanvraag wordt verder niet helemaal duidelijk wat de rol is van de directeur. Des te meer valt het op dat de directie zichzelf ruim salarieert. De Raad acht reflectie op de rol- en taakverdeling tussen docent en directeur noodzakelijk.

Het valt de Raad op dat de directeur van Sahne tevens voorzitter is van het bestuur van de organisatie. In het licht van good governance roept de Raad Sahne op om directie en bestuur te ontvlechten.
De organisatie geeft niet de wens te kennen te professionaliseren, terwijl deze slag wel nodig is om het fundament van de organisatie te verstevigen en om het voortbestaan van de effectieve methodiek te garanderen.

Financieringsmix
Wat betreft de financieringsmix valt het de Raad op dat de organisatie voor een groot deel afhankelijk is van subsidie. Het wordt uit de begroting niet duidelijk welke andere geldstromen de organisatie heeft of verwacht. De begroting maakt niet helder wat de fte-verdeling is en wie welke taken op zich neemt en tegen welke vergoeding.

Fair Pay
De organisatie neemt zich voor de Fair Practice Code toe te passen. De begroting vermeldt deze ambitie niet.

De Raad oordeelt positief over het gegeven dat de organisatie inclusiviteit van nature uitdraagt, maar had graag gezien dat de organisatie hierop in de aanvraag reflecteert.

Publiek
Sahne bereikt kinderen bij wie liefde voor taal en literatuur niet vanzelfsprekend wordt aangewakkerd. De organisatie toont ambitie meer kinderen te bereiken, maar vermeldt niet hoe. Toch ziet de Raad in elk geval één kans om vooral kinderen uit verschillende wijken te laten profiteren van de Leeskoning. De toegangsprijs van zeven euro die deelnemers moeten betalen, zou omlaag kunnen.

Personeel
De organisatie heeft een vrij divers personeelsbestand, maar reflecteert hier niet op. De Raad roept de organisatie op om op bestuursniveau aandacht te besteden aan genderdiversiteit.

De Raad herkent een innovatieve vorm in de werkwijze van Sahne, maar de organisatie geeft geen blijk van ambities verder te innoveren op dit gebied of een ander. Sahne zou kunnen experimenteren met bijvoorbeeld creatief schrijven of andere voordrachtvormen.

Uit de aanvraag komt geen duidelijk beeld naar voren van eventuele samenwerkingspartners. Toch zijn er andere leesprogramma’s waarmee Sahne verbindingen kan aangaan. De Raad ziet kansen voor samenwerking met huizen in de wijk, nieuwe letterenorganisaties en spoken word initiatieven die overeenkomst vertonen met toneellezen.

geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC adviseert Sahne een subsidie toe te kennen van € 40.000.