Poetry International

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 269.500
Gevraagd subsidiebedrag
€ 300.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
€ 269.500
Prijspeil 2020. Bron: Gemeente Rotterdam

Discipline

Letteren en debat

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De Raad heeft waardering voor de doorwrochte aanvraag van Poetry International. De organisatie weet haar senioriteit te koppelen aan een overtuigende visie op de toekomst. De dreiging van isolement is voor een iconische instelling als Poetry International reëel, maar de Raad heeft vertrouwen in de wijze waarop de stichting haar afstand tot de stad wil verkleinen.

Geadviseerd subsidiebedrag

De Raad beoordeelt het programma dat de organisatie beoogt als kwalitatief hoogstaand en van belang voor de stad. Dit programma moet volgens de Raad te realiseren zijn met de middelen uit het huidige subsidiebudget. De Raad adviseert Poetry International een subsidiebedrag te verlenen van € 269.500.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Stichting Poetry International organiseert al meer dan 50 jaar met veel enthousiasme het jaarlijkse Poetry International Festival, een ongeëvenaard internationaal lyrisch evenement. Onze programma’s laten de poëzie weerklinken en geven het verhaal achter de gedichten een stem. We kiezen voor vernieuwende en aansprekende manieren om de grote verscheidenheid aan poëtische stemmen, afkomstig van over de hele wereld, voor het voetlicht te brengen.

Wij geloven dat poëzie over iedereen gaat. En dit betekent dat we met ons festival niet alleen een breed publiek willen bereiken, maar dat we dat brede publiek ook bij en ín het festival willen betrekken en de organisatie willen openstellen voor allerlei verschillende perspectieven. Ons leidmotief voor de komende jaren is dan ook: ramen en deuren wijd open voor samenwerking, voor frisse geluiden, nieuwe en andere gezichten, meerstemmigheid en verscheidenheid in verschijningsvormen. Diversiteit en inclusie krijgen zowel wat betreft vernieuwingen binnen de eigen organisatie, als binnen de programmering, communicatie en publieksbereik veel aandacht.

Onze programma’s laten de poëzie weerklinken en geven het verhaal achter de gedichten een stem. We kiezen voor vernieuwende en aansprekende manieren om de grote verscheidenheid aan poëtische stemmen voor het voetlicht te brengen. We geven dichters, vertalers, muzikanten, sprekers, interviewers, dansers en filmmakers en anderen die het festival kleur geven, samen een podium.

Om toonaangevend, spannend en relevant te blijven, blijven we ons vernieuwen en groeien. Het festival is de komende jaren nadrukkelijker dan ooit de centrale activiteit van Poetry International. We bieden de meest relevante, actuele en bijzondere stemmen uit de wereldpoëzie een podium en presenteren die op steeds weer verrassende manieren. Daarom ontwikkelen we samen met anderen vernieuwende en interdisciplinaire coproducties en presenteren jaarlijks de nieuwste (technologische) innovaties in de poëzie. De vernieuwing zoeken we ook binnen onze organisatie, door regelmatiger te werken met gastprogrammeurs uit binnen- en buitenland en we betrekken het bestaande en nieuwe publiek intensiever bij de programma’s die we maken, door poëzie en poëtische verhalen uit de superdiverse stad en samenleving op te halen.

Uit het festival is in de loop van jaren een groot internationaal netwerk gegroeid van dichters, festivals, letterenorganisaties, culturele broedplaatsen en makers uit diverse disciplines.

Wij koesteren dat netwerk, breiden dat voortdurend uit en vervullen met enthousiasme de rol van internationaal platform, met als doel om kennisuitwisseling te stimuleren en nieuwe gezamenlijke initiatieven mogelijk te maken. De promotie van Nederlandse poëzie krijgt daarbij extra aandacht.

Kruisbestuiving, diversiteit en cross-disciplinaire samenwerking zullen een richtsnoer zijn bij alle activiteiten en programma’s die Poetry International organiseert en (co)produceert.

Ambitieus zijn we nog steeds. Wij willen groeien en ons blijven vernieuwen. We vragen structurele subsidie aan in het dat kader van de BIS en de Gemeente Rotterdam.

Beoordeling van de aanvraag

De RRKC heeft waardering voor de doorwrochte aanvraag van Poetry International. De organisatie verdient een compliment voor de manier waarop zij in de aanvraag de kracht van haar ‘senioriteit’ weet te koppelen aan een overtuigende visie op de toekomst. Het verheugt de Raad dat Poetry International grote namen in het programma koppelt aan jong talent. De Raad is positief over de kwaliteit van de geprogrammeerde dichters.

De Raad ziet kansen tot verbetering wat betreft de positie van Poetry International in de stad. De Raad acht Poetry International van iconische waarde, maar de samenwerking met andere, kleinere, organisaties kan beter. Voor een instituut als Poetry vormt isolement een reële dreiging. De Raad juicht toe dat de organisatie pogingen onderneemt om de afstand tot de stad te verkleinen. De ambities op dit gebied geven de RRKC vertrouwen, omdat de doelen die Poetry zich stelt, realistisch zijn.

Waardering heeft de Raad voor het uitgebreide cultuureducatieprogramma; toch kan dit sterker worden als Poetry meer gaat samenwerken met partners in en buiten de stad.

Rotterdam Festivals
Wat Rotterdam Festivals betreft is Poetry International een festival waarin de veelzijdigheid van poëzie aan bod komt: van actuele, relevante tot innovatieve internationale poëzie. Het festival draagt dan ook positief bij aan het prioriteitsthema (inter)nationale cultuurstad.

De Raad heeft vertrouwen in de bedrijfsvoering van Poetry International. De organisatie wekt vooral vertrouwen doordat zij helder in de aanvraag beschrijft welke uitdagingen de toekomst stelt en welke stappen zij zet om deze het hoofd te bieden. Een onzekere factor in de financieringsmix is de mate van afhankelijkheid van projectsubsidies. De Raad ziet kansen voor Poetry om eigen inkomsten te werven via sponsors, donateurs of een ambassadeursnetwerk.

Fair Pay
Poetry International onderzoekt of de organisatie zich aan kan sluiten bij een cao. De Raad waardeert deze inspanning.

De aanvraag van Poetry International getuigt van een heldere visie op inclusiviteit. Het verheugt de Raad dat Poetry International haar visie vertaalt in concrete acties zoals het instellen van een quotum voor freelancers met een biculturele achtergrond en de vervanging op termijn van vast personeel door trainees. De Raad vindt deze werkwijze verfrissend en prijzenswaardig en kijkt uit naar de effecten ervan.

Wat publiek betreft slaagt Poetry International er al jaren in om een vast publiek te bereiken. Pogingen om dit publiek te verjongen en diversifiëren zijn zichtbaar, maar laten niet altijd de gewenste resultaten zien.

Omdat er vrij recent een directiewissel plaatsvond, heeft de Raad begrip voor het feit dat de organisatie de nieuwe plannen die zijn geformuleerd, nog niet helemaal heeft uitgerold. Dat Poetry International programma’s wil gaan ontwikkelen voor scholen en voor jongeren, juicht de Raad toe.

De organisatie toont zich bewust van het feit dat steeds meer dichters experimenteren met nieuwe presentatievormen van poëzie en wil daar ruimte voor maken binnen het festival. Een geheel eigen visie op innovatie komt in de aanvraag niet duidelijk naar voren.

Poetry International speelt een rol van betekenis op zowel stedelijk, landelijk als internationaal niveau.

Elders in de wereld bestaan vergelijkbare organisaties, maar op stedelijk en nationaal niveau heeft Poetry International een uniek profiel. De Raad constateert dat er op stedelijk niveau nog te winnen valt op twee terreinen. Ten eerste kan de organisatie van waarde zijn voor spoken word in Rotterdam door het genre niet alleen te programmeren, maar ook actief te stimuleren en aan te jagen. Ook wat betreft de maatschappelijke opgaven van de stad kijkt de Raad uit naar de rol die Poetry International kan spelen bij het bestrijden van laaggeletterdheid. Hoe de organisatie via educatie op dit thema aan wil sluiten wordt in de aanvraag niet concreet gemaakt.

geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC adviseert het college Poetry International een subsidie toe te kennen van € 269.500.