Passionate Bulkboek

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 211.500
Gevraagd subsidiebedrag
€ 350.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
€ 211.500
Prijspeil 2020. Bron: Gemeente Rotterdam

Discipline

Cultuureducatie

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag


De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is positief over de artistieke kwaliteit van de programma’s van Passionate Bulkboek. De organisatie levert hoogwaardige programma’s die goed aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. De lessen zijn professioneel en volledig. Ook auteurs en vrijwilligers krijgen een goede ondersteuning.

Profileerde Passionate Bulkboek (PB) zich in het verleden vooral met evenementen, nu ziet de organisatie zich als de leesbevorderingsspecialist bij uitstek. Educatie staat duidelijk voorop; de evenementen worden daar omheen gebouwd. De Raad is positief over deze verschuiving, maar vraagt zich wel af of de organisatie daarmee nog in het Cultuurplan thuishoort. De Raad is kritisch over het voornemen van Passionate Bulkboek om zich met een bestaand programma voor het voortgezet onderwijs te richten op het basisonderwijs.

Geadviseerd subsidiebedrag


Passionate Bulkboek vraagt meer subsidie aan, omdat de organisatie meer personeel en materiaal nodig heeft om haar publieksbereik te kunnen vergroten. In de aanvraag heeft Passionate Bulkboek onvoldoende duidelijk gemaakt hoe de ambities voor Rotterdam zich verhouden tot de landelijke ambities. Daarbij vindt de Raad het gewaardeerde werk van PB niet alleen cultuureducatie, maar ook – en steeds sterker – een vorm van taalonderwijs. Daarom adviseert de Raad het college de aangevraagde verhoging van het subsidiebedrag niet te honoreren, maar het huidige subsidiebedrag te handhaven.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Passionate Bulkboek gaat de komende jaren voldoen aan de toenemende vraag naar leesbevorderingsprogramma’s.

Het onderwijs heeft geen culturele instellingen nodig die vertellen wat het moet doen, want dat weten de professionals die daar werken zelf het beste. Passionate Bulkboek zorgt voor beleving en bezieling, spreekt kinderen en jongeren rechtstreeks aan in hun eigen taal en diverse omgeving, en dat in bij de jongerencultuur passende media. Daarmee sluit de organisatie aan op de expertise van leraren, die zelf de tijd en middelen niet hebben. Passionate Bulkboek bundelt de komende vier jaren de krachten met partner Stichting Lezen, onderwijsinstellingen, educatieve uitgevers en (school)bibliotheken, en wordt de leesspecialist die ontzorgt en mét leraren het lezen gaat bevorderen.

Of men nu werkzaam is in het po, vo, mbo of pabo, de organisatie beantwoordt alle vragen en biedt een leesbevorderingsprogramma op maat aan. Passionate Bulkboek verbindt als culturele dienstverlener haar programma’s op optimale wijzen met de curricula in de verschillende onderwijsvormen. Voor alle programma’s die Passionate Bulkboek op educatief gebied ontwikkelt, geldt dat de Programma’s van Toetsing en Afsluiting (PTA), Programma’s van Toetsing en Overgang (PTO), Programma’s van Toetsing en Doorstroom (PTD) en de te bereiken kerndoelen het uitgangspunt zijn.

In Rotterdam is Passionate Bulkboek uniek, omdat het binnen het vo docenten Nederlands ondersteunt en niet afhankelijk is van de persoonlijke voorkeuren van ckv-docenten. Vanuit deze sterke positie ziet de organisatie Rotterdam als de belangrijkste uitdaging op het gebied van leesbevordering en taalontwikkeling. Mede met hulp van financiële middelen van buiten de stad is Passionate Bulkboek dé partnerorganisatie voor de gemeente Rotterdam. Rotterdam vormt ook het decor van veel leesbevorderingsprogramma’s en evenementen van Passionate Bulkboek, zoals de Dag van de Literatuur, Er Was Eens, De Inktaap, Dag van het Literatuuronderwijs, Pabo Leest! en Geen Daden Maar Woorden Festival.

De voorloper van Passionate Bulkboek omarmde al in de vorige eeuw diversiteit en inclusie, toen dit in beleidsjargon als multicultureel bekendstond. Sinds Passionate Bulkboek zich bijna volledig op educatieve programma’s richt, wordt de doelgroep bepaald door de samenstelling van de schoolklassen. Dat betekent dat er automatisch een afspiegeling van de Nederlandse samenleving gerealiseerd wordt, wanneer er een evenwichtig bereik is van de verschillende onderwijsvormen.

De invoering van Fair Practice Code heeft geen financiële consequentie voor Passionate Bulkboek. De organisatie betaalt werknemers conform cao en auteurs volgens richtlijnen.

Wat betreft inkomsten is Passionate Bulkboek reeds verzekerd van de opbrengsten van bijna een half miljoen, inclusief de jaarlijkse partnerinbreng van Stichting Lezen. Het aangevraagde bedrag bij de gemeente Rotterdam van € 350.000,- vormt 25 procent van de totale begroting. Van iedere euro die Rotterdam investeert, creëert de organisatie er drie bij en brengt in totaal € 1.000.000,- in voor de stad. Dit met grote zekerheid, transparantie en zorgvuldigheid. Wat betreft de uitgaven ligt de groei met name bij ruim € 200.000,- materiële lasten van de programma’s.

De organisatie gaat 25 procent meer leerlingen bereiken dan voorheen. Daarbij is met 225 presentaties per jaar speciale aandacht voor Rotterdam.

Beoordeling van de aanvraag

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is positief over de artistieke kwaliteit van de programma’s van Passionate Bulkboek (PB). De RRKC ziet dat de organisatie het accent verschuift in hoe ze zich profileert. PB wil dé leesspecialist worden voor onderwijsprofessionals en voorzien in de toenemende vraag naar leesbevorderingsprogramma’s. Om dit te bereiken wil PB steunpunt worden voor docenten Nederlands in het primair en voortgezet onderwijs, op het vmbo en op de pabo. Plannen voor uitbreiding naar het primair onderwijs heeft de organisatie nog niet uitgewerkt. De Raad vraagt zich af of die wel haalbaar zijn.

PB deelt expertise en stelt met het onderwijs nieuwe programma’s samen. Daarnaast integreert de instelling eigen programma’s in de curricula van het onderwijs, zodat die onderdeel worden van de courante lessen. Ook organiseert Passionate Bulkboek diverse landelijke evenementen. Alle activiteiten richten zich op leesmotivatie. De Raad vindt dat Passionate Bulkboek hoogwaardige programma’s levert die goed aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. De lessen zijn professioneel en volledig. Ook auteurs en vrijwilligers worden goed ondersteund.

Positie in het culturele veld
De Raad onderschrijft dat de positie van Passionate Bulkboek uniek is en vindt het positief dat de organisatie zich opwerpt als partner van docenten. Hoewel de organisatie zich landelijk profileert, vindt de Raad dat de vestiging in Rotterdam waarde toevoegt aan de stad. Rotterdam wordt zo een broedplaats voor nieuwe projecten van de organisatie.

Cultureel aanbod
Het aanbod van Passionate Bulkboek is van hoge kwaliteit. De instelling beseft dat Rotterdam een stad is, maar ziet dat nog niet helemaal terug in het aanbod; dat lijkt zich vooralsnog vooral is op het voortgezet onderwijs te richten.
Profileerde Passionate Bulkboek zich in het verleden vooral met evenementen, nu staat educatie duidelijk voorop. De Raad is positief over deze verschuiving, maar vraagt zich af of Passionate Bulkboek daarmee nog wel in het Cultuurplan past. Met de focus op het ondersteunen van docenten, zou de organisatie haar programma’s vooral samen met het onderwijs ontwikkelen.

Passionate Bulkboek heeft beleid ontwikkeld voor deskundigheidsbevordering van haar personeel, waarbij apart aandacht besteed wordt aan werkdruk. Vooral de evenementen leveren piekmomenten op. De Raad vraagt zich af of deze niet te veel beslag leggen op de organisatie.

De organisatie is stabiel en professioneel. Passionate Bulkboek wil uitbreiden om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar leesbevorderingsprogramma’s en om de eigen ambities te kunnen realiseren. Deze reorganisatie heeft draagvlak van het team. Uit het plan blijkt dat de organisatie erop vertrouwt dat extra subsidie de kosten voor deze organisatie-uitbreiding zal dekken. De Raad begrijpt dit optimisme, want leesbevordering is nog steeds een onderwerp waar veel aandacht naar uitgaat en Passionate Bulkboek heeft nog steeds weinig concurrentie.

Fair Pay
Passionate Bulkboek volgt de cao sociaal werk, en past fair pay al toe. De Raad heeft hier waardering voor.

Financieringsmix
De Raad vindt de financieringsmix van Passionate Bulkboek solide. De verhouding tussen baten uit Rotterdam en van elders zijn in balans.

De Raad maakt uit het plan op dat Passionate Bulkboek zich ervan bewust is dat de organisatie een visie op inclusiviteit nodig heeft. Passionate Bulkboek stelt dat diversiteit doorgevoerd is in de hele organisatie en dat ook het bereik divers is. De organisatie heeft een visie geformuleerd over hoe een divers bereik te behouden, onder andere door zich te richten op verschillende onderwijsvormen. Daarbij heeft zij extra aandacht voor het vmbo en het mbo. Passionate Bulkboek zoekt aansluiting bij de jongerencultuur om jong publiek te blijven bereiken. De Raad is daarbij vooral positief over de focus op het vmbo en mbo en vindt Er was eens een erg sterk project.

Publiek
De RRKC vindt het jammer dat het plan geen inzicht geeft in het landelijke bereik van Passionate Bulkboek. In Rotterdam bereikt de organisatie veel scholen. Uitwerking van de plannen voor publieksuitbreiding met het primair onderwijs is niet terug te vinden in het meerjarenbeleidsplan. De Raad constateert dat de instelling investeert in meer bereik binnen de huidige doelgroep, en dan vooral het voortgezet onderwijs en mbo, en minder in publieksvernieuwing. De Raad had graag een verbreding gezien naar het speciaal onderwijs en een sterkere focus op hoe PB met het aanbod het hele Rotterdamse educatiecircuit kan dekken.

De evenementen blijven plaats vinden in het centrum; de organisatie doet de wijken niet aan. Passionate Bulkboek kan nieuwe doelgroepen trekken door in de wijken zichtbaar te zijn met haar activiteiten, aldus de RRKC.
Passionate Bulkboek wil de komende periode 25 procent meer leerlingen gaan bereiken. De Raad vraagt zich af of de organisatie zich hier niet te ambitieus toont.

De Raad ziet in Passionate Bulkboek vooral een degelijke organisatie die doorgaat met waar ze in het verleden succes boekte. Zo wil de organisatie zich met Er was eens gaan richten op het primair onderwijs. De Raad is kritisch over dit voornemen. Het primair onderwijs is anders georganiseerd; evenementen zoals voor het voortgezet onderwijs zijn voor het basisonderwijs niet te organiseren. Bovendien hebben bibliotheken al goede programma’s die in schrijfonderwijs voorzien. Ten slotte mist de Raad een uitwerking hiervan in het meerjarenbeleidsplan.

Passionate Bulkboek werkt samen met het onderwijs en diverse culturele partners in het land. De Raad ziet kansen om de Rotterdamse samenwerkingen uit te breiden, in het bijzonder met de bibliotheek. Ook zou PB nieuwe Rotterdamse initiatieven een kans kunnen geven op het podium van een van de evenementen van de organisatie.

geadviseerd subsidiebedrag

Passionate Bulkboek vraagt meer subsidie aan, om met meer personeel en materiaal het bereik te kunnen vergroten. In de aanvraag heeft de instelling onvoldoende duidelijk gemaakt hoe de ambities voor Rotterdam zich verhouden tot de landelijke ambities. Daarbij vindt de Raad het gewaardeerde werk van PB niet alleen cultuureducatie, maar ook, en steeds meer, een vorm van taalonderwijs. Daarom adviseert de Raad het huidige subsidiebedrag van € 211.500 te handhaven.