House of Urban Arts (future in dance)

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 210.000
Gevraagd subsidiebedrag
€ 210.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
€ 54.000
Prijspeil 2020. Bron: Gemeente Rotterdam

Discipline

Talentontwikkeling

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De RRKC adviseert positief over de aanvraag van House of Urban Arts (HUA). Het concrete plan laat een haalbare ambitie zien op het gebied van urban talenontwikkeling op Zuid. In de activiteiten en het publieksbereik versmelt het artistieke belang met het maatschappelijke belang.

Het heldere plan van aanpak en de daarbij behorende planning geven vertrouwen dat de organisatie haar ambitie zal kunnen waarmaken. HUA zoekt samenwerking met een grote groep diverse partners die zowel tot de grassroots als tot het gevestigde culturele veld gerekend kunnen worden. Innovatie, inclusiviteit en interconnectiviteit zijn met alle activiteiten en ambities verweven.

Geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC adviseert de aanvraag te honoreren met een bedrag van € 210.000, omdat het ambitieuze plan concreet is en er aantoonbaar sprake is van een aanzienlijke verdieping van de culturele kwaliteit.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Voor een wereldstad die zich profileert als jong, rauw en urban mag Rotterdam zich wel wat harder maken voor de young urban citizens die haar stad rijk is. Het faciliteren van Urban Arts loopt ver achter in tegenstelling tot andere wereldsteden. Future in Dance (FiD) was haar tijd ver vooruit en nam deze steden als voorbeeld. Wij hebben nu onze eigen plek waar alle Urban Arts samenkomen. Performing Art; Visual Art, Digital Art en Physical Art allemaal onder één dak; het House of Urban Arts (HUA).

Veel Rotterdams Urban Arts talent vindt zijn roots op Zuid maar er is weinig aanbod. Als het Urban Arts talent zich in grote getalen op Rotterdam Zuid bevindt, waarom dan niet op Zuid een plek creëren waar dit talent een thuis mag vinden. Een thuis als HUA.

Wij zijn een familie. Wij bieden cultureel aanbod waarin iedereen op vergelijkbare wijze wordt aangesproken. Waarbij cultuur een middel is dat mensen verbindt, beweegt en doet leven. Wij staan voor gelijke kansen en gelijke waarden. HUA gelooft dat de straat niet de enige plek is waar Urban Arts volledig bestaansrecht heeft. Daarom zijn wij een broeiplaats waarbinnen een Urban Arts videoclip en/of theatervoorstelling van A tot Z kan worden gerealiseerd.|

HUA gaat de Urban Arts in Nederland ontwikkelen en inclusiviteit binnen de cultuursector in praktijk brengen. Soortgelijke instellingen die zich bezighouden met alleen Urban Arts in brede zin, zijn er niet in Rotterdam. HUA ziet graag een toekomst waarin heel Rotterdam mee mag doen, maken en bepalen, dit al vanaf 2 jaar. HUA biedt ook als enige Urban dans aan vanaf de leeftijd 2 jaar, vanaf 6 jaar wordt het makerschap gestimuleerd en vanaf 8 jaar het presenteren middels performen.

HUA komt voort uit de vraag vanuit de stad. We vinden de vraag belangrijk en geven er daarom ook graag antwoord op. De begeleiding van talent gebeurt op een gelijkwaardig niveau en in dialoog. Keuzes worden samen gemaakt zodat zowel de begeleider en het talent continu leren en innoveren. HUA raadpleegt continu de doelgroep bij het creëren van programma en inhoud.

Wij bieden een volwaardig en opengesteld lesprogramma aan zodat wij op grotere schaal bijdragen aan het verbeteren van het levensklimaat van jongeren in Rotterdam.

HUA
Prikkelt het eerste gevoel voor artisticiteit middels laagdrempelige programma’s;
Biedt een leerlijn waarbij instappen op elk niveau mogelijk is;
Stimuleert vanaf jonge leeftijd het makerschap;
Biedt de mogelijkheid tot artistieke ontwikkeling middels talentonwikkelingsprogramma’s voor meerdere niveaus en disciplines;
Begeleidt makers en artiesten van talent tot professional.

HUA hanteert de slogan: Dream. Chase. Become. As One. Dit zijn ook de pijlers waar het programma omheen wordt gebouwd.

Er zijn 4 talentontwikkelingstrajecten
Regulier lessenaanbod;
De School of Urban Arts;
Future in Dance;
House of Urban Creators.

FiD registreerde in 2018 762 deelnames en 4668 bezoeken. Het beoogde gemiddelde voor de periode 2021-2014 is 1470 deelnames en 10145 bezoeken.

WE DREAM, WE CHASE, WE BECOME, AS ONE! Wij zijn House of Urban Arts.

Beoordeling van de aanvraag

Er spreekt veel ambitie, energie en kwaliteit uit het plan van House of Urban Arts (HUA), wat des te indrukwekkender is als je kijkt naar de beperkte mankracht. De aanvraag is concreet en bevat een heldere planning.
De voorheen onder de vlag van Future in Dance ontwikkelde methodiek, Tribalism Semantics, getuigt van vakmanschap en sluit goed aan bij de belevingswereld van de doelgroep. De uiteenlopende partijen die HUA samenbrengt bieden de mogelijkheid om de diverse doelgroepen in Rotterdam-Zuid te bereiken. Het uitgangspunt van HUA sluit daar uitstekend bij aan; aan de hand van de boodschap die deelnemers willen overbrengen, kiezen ze disciplines waarmee die het best voor het voetlicht kan worden gebracht. Daarbij is het goed dat de volledige breedte van de urban arts wordt bestreken. De organisatie begint nog maar net; de RRKC is dan ook benieuwd naar de methodiek die HUA zal hanteren en naar wat die zal opleveren, vooral voor de innovatie van het urban aanbod in de stad.

Positie in de stad
House of Urban Arts is een aantal jaren bezig geweest om een geschikte ruimte te vinden. Nu HuA die heeft gevonden in Rotterdam-Zuid, is het belangrijk dat deze jonge organisatie zich bewijst. De focus ligt dan ook op activiteiten binnen de eigen locatie. De visie op haar positie is sterk en duidelijk, de RRKC verwacht dat House of Urban Arts echt iets teweeg zal brengen op Zuid – HUA brengt cultuur in dat gebied dichterbij.
Vooral omdat de aanvrager aangeeft dat versnippering in de urban dance samenwerkingen en verbindingen in de weg staat, is de Raad benieuwd naar de samenwerkingsverbanden die zullen worden aangegaan. De koppeling met meer gevestigde instellingen als Conny Jansen Danst verdient daarbij lof.

Cultureel aanbod
Hoewel er hard wordt gewerkt om de activiteiten te verbreden, is het aanbod op het gebied van de dans het meest uitgewerkt. Binnen die discipline zijn ook de sterkste ontwikkelingslijnen terug te vinden. Maar het gaat de aanvrager wel degelijk om het geheel – dans is het vertrekpunt van waaruit verbreding naar andere urban arts als bijvoorbeeld mode en dj’en kan volgen. Dat daarbij wordt ingezet op zo jong mogelijk beginnen, helpt de urban arts een inhaalslag te maken ten opzichte van de meer gevestigde kunstvormen.

HUA wil het aantal fte’s uitbreiden van 1 naar 3,4 – een forse groei, die echter wel in verhouding staat tot de plannen en ambities. De kwaliteit van het plan en de planning geven de Raad vertrouwen dat de aanvrager de verwachtingen kan waarmaken. Dit resulteert in een aanzienlijke stijging van de personeelslasten. Welk gedeelte van de gevraagde subsidie hiervoor bestemd is, maakt de aanvrager niet expliciet.

Fair pay
HUA neemt zich voor om te gaan werken volgens de Governance Code Cultuur. HUA werkt veel met freelancers. De organisatie volgt de cao Toneel en Dans om de hoogte van de vergoedingen vast te stellen. Daarnaast wil de organisatie docenten vergoeden voor alle benodigde inspanningen, en niet deels rekenen op vrijwillige inzet van professionals.

Financieringsmix
HUA heeft een adequate financieringsmix. De aanvrager verwacht dat de publieksinkomsten fors zullen stijgen. De Raad vindt het, gelet op de weinig kapitaalkrachtige en lastig te mobiliseren doelgroep, lastig om in te schatten in hoeverre dat realistisch is. Een aanvraag bij het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) is in voorbereiding. HUA streeft naar hogere sponsorinkomsten en private middelen.

Inclusiviteit is voor HUA vanzelfsprekend. De aanvrager weet zeer goed de weg in multicultureel Rotterdam en vervult een verbindende rol tussen bevolkingsgroepen, onder meer door samenwerkingsverbanden met Conny Janssen Danst en het Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest (RSJO). Het was beter geweest als HUA een expliciete visie zou hebben geformuleerd op inclusiviteit.

Publiek
HUA is gericht bezig nieuw publiek te werven en bereikt zo groepen die slechts weinig andere instellingen weten te bereiken, waaronder minder voor de hand liggende doelgroepen als Poolse, Somalische of Bulgaarse Nederlanders. De Raad is daar positief over. Ook de uitwisseling met minder voor de hand liggende partners als het RJSO juicht de Raad toe.

Personeel
De organisatie is superdivers.

De kruisbestuiving tussen verschillende disciplines is innovatief, zeker op Zuid. Ook als het gaat om marketing en de keuze van locaties is de aanvrager vernieuwend. Door partnerschappen komt HUA bovendien op verschillende plekken met diverse publieken.

HUA gaat veel samenwerkingsverbanden aan. Daarnaast gaat de organisatie letterlijk de wijken in en langs de deuren om bewoners bij activiteiten te betrekken. Daarmee verhoudt de organisatie zich expliciet tot maatschappelijke opgaven als kansengelijkheid en inclusiviteit.
De aanvrager weet bovendien de verbinding te maken met het onderwijs en dan specifiek met moeilijk bereikbaarder scholen en voert hiertoe ook gesprekken met Kennis Centrum Rotterdam (KCR).

Consultatie wijkraad Tarwewijk
De wijkraad Tarwewijk maakt zich zorgen over de komst van een nieuwe organisatie die nog meer grootstedelijke straatcultuur in de wijk brengt. Volgens de wijkraad ervaren de bewoners van de wijk dagelijks al te vaak de negatieve aspecten van de straatcultuur. Daarom is hij erg benieuwd naar wat HUA hierin gaat veranderen.

Voor het aanbod wijst de wijkraad erop dat lang niet alle inwoners van de Tarwewijk voldoende middelen hebben om aan de activiteiten mee te kunnen doen in de huidige prijsstelling. Daarom vraagt deze raad aandacht voor de aanwas van nieuwe bewoners en de mate waarin activiteiten hierop inspelen.

Omdat de organisatie nieuwkomer is in de wijk, adviseert de wijkraad om niet direct de volledige subsidie toe te kennen, maar een evaluatiemoment in te bouwen na negen maanden, waarna opnieuw besloten kan worden over het resterende bedrag.

geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC adviseert de aanvraag te honoreren met een subsidie van € 210.000, omdat het ambitieuze plan concreet is en er aantoonbaar sprake is van een aanzienlijke verdieping van de culturele kwaliteit.
De RRKC adviseert de gemeente om de zorgen van de Wijkraad Tarwewijk bespreekbaar te maken bij beide partijen.