De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseert de gemeente Rotterdam over kunst- en cultuur en verbindt cultuur, stad en samenleving.

Cultuurplanadvies 2017-2020

ani2

RRKC heeft op 1 juni 2016 het cultuurplanadvies 2017-2020 uitgebracht.

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseert eens per vier jaar over het Rotterdamse Cultuurplan aan het college van burgemeester en wethouders. Het college van B&W heeft de RRKC gevraagd om de aanvragen te beoordelen op een aantal criteria. De belangrijkste daarvan zijn publieksbereik, vernieuwing en kwaliteit. De RRKC adviseert alle aanvragen met een positief oordeel op te nemen in het Cultuurplan 2017-2020.

De individuele instellingsadviezen zijn op alfabetische volgorde op te vragen. Navigeren is mogelijk door te klikken op de naam van de betreffende instelling. Links boven aan de pagina kunt u direct terugkeren naar de index instellingsadviezen A-Z of de algemene inhoudsopgave.

Download hier het volledige advies (update 14 juli 2016), of bekijk de video met de samenvatting.

Het Cultuurplantraject 2017-2020 kent de volgende fasen:

schema Cupla 2017-2020kv
In het schema hieronder treft u per fase een omschrijving (inclusief indicatieve planning).
Overweegt u (voor het eerst) aan te vragen, meldt u zich dan bij de afdeling Cultuur van de Gemeente Rotterdam en bij ons (via rrkc@rrkc.nl of 010 433 58 33) voor een kennismakingsgesprek.

Voor vragen over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de afdeling Cultuur van de gemeente Rotterdam. Telefoon: 010-2671903, e-mail: sc_beleidsecretariaatcultuurmo@rotterdam.nl.

Voor vragen over de adviesprocedure kunt u contact opnemen met ons, via 010- 4335833 of via rrkc@rrkc.nl.
Uit ervaring weten we dat via een telefonisch gesprek sneller een adequaat antwoord gegeven kan worden. Stuurt u een vraag per e-mail, vergeet dan niet het telefoonnummer te vermelden waar u bereikbaar bent.

Belangrijke documenten voor de Cultuurplanaanvraag:

fasering

 • 1e fase: Opstellen (beleids)kader

  (feb – nov 2015)

  Februari 2015
  Sectoranalyse
  In februari heeft de RRKC de Sectoranalyse 2015 "De kracht van Rotterdam: kunst en cultuur" uitgebracht. Ter voorbereiding daarop organiseerde de Raad in het najaar van 2014 bijeenkomsten met de sector en de stad. De Sectoranalyse schetst de stand van zaken van de Rotterdamse culturele sector anno 2015. Daarnaast worden aanbevelingen gedaan aan makers en culturele instellingen en de gemeente.

  Juni 2015
  Uitgangspuntennota
  In juni is de Uitgangspuntennota van het College van B&W verschenen. De nota is een toekomstvisie voor het cultuurbeleid. Zij vormt het uitgangspunt voor de vierjaarlijkse subsidiëring in het kader van het Cultuurplan. De Uitgangspuntennota voor het Cultuurplan 2017-2020 is in co-creatie met het Directeurenoverleg (DO) en de RRKC opgesteld. Op verzoek van de gemeenteraad heeft het College van B&W een aanvullend visiedocument geschreven bij de Uitgangspuntennota. Deze twee documenten vormen samen het beleidskader voor de subsidiëring van het Cultuurplan en zijn op 5 november door de gemeenteraad vastgesteld.

  November 2015
  Inrichtingseisen
  Na vaststelling van de Uitgangspuntennota en het aanvullende visiedocument door de gemeenteraad worden de Inrichtingseisen vastgesteld door het College van B&W. De Inrichtingseisen vormen een concretisering van de uitgangspunten. Zij vormen het formele kader van de subsidiebeoordeling. De eisen beschrijven waaraan een subsidieaanvraag voor 2017-2020 moet voldoen. Onderdeel van de inrichtingseisen is het meerjarenbeleidsplan. Dit plan vormt de inhoudelijke kern van de subsidieaanvraag.

  November 2015
  Adviesaanvraag
  Een volgende belangrijke stap in het proces is de Adviesaanvraag aan de RRKC. Het College van B&W stelt deze op. In de Adviesaanvraag beschrijft het College van welke expertise van de RRKC zij gebruik wil maken. Het College beschrijft haar beleidsspeerpunten en verzoekt de RRKC op basis daarvan een oordeel te geven over de ingediende aanvragen. Het College geeft ook het financieel kader mee.

  November 2015
  Werkwijze RRKC Advisering Cultuurplan 2017-2020
  Bij de advisering van het Cultuurplan wordt de RRKC ondersteund door commissies. U kunt hierboven een overzicht met de samenstelling van de commissies downloaden. Na ontvangst van de Adviesaanvraag stelt de RRKC het Beoordelingskader op.
  De beoordeling van de subsidie-aanvragen voor het Cultuurplan 2017-2020 door de RRKC kent drie stappen.

  Stap 1
  De subsidie-aanvragen worden door de betreffende disciplinecommissies Individueel op hun eigen merites beoordeeld (absoluut oordeel over de instelling).
  Stap 2
  De subsidie-aanvragen worden door twee overkoepelende commissies in samenhang bekeken op hun betekenis voor Rotterdam (relatief oordeel).
  Stap 3
  De RRKC formuleert het Cultuurplanadvies.

 • 2e fase: Aanvraag gaat van start

  (dec 2015 - jan 2016)

  Aanvraagperiode
  Vanaf 1 december 2015 tot 1 februari 2016 kunnen de instellingen die in aanmerking willen komen voor financiering binnen het Cultuurplan 2017-2020 hun aanvraag indienen bij de gemeente. Hebt u een vraag of wilt u meer informatie?

  Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Cultuur van de gemeente Rotterdam. Telefoon: 010-2671903, e-mail: sc_beleidsecretariaatcultuurmo@rotterdam.nl.

 • 3e fase: Beoordeling en Advies

  (feb – mei 2016)

  Beoordeling
  De RRKC beoordeelt met hulp van commissies van deskundigen alle binnengekomen aanvragen. Deze worden beoordeeld aan de hand van het Beoordelingskader.

  Advies
  De beoordeling van de individuele aanvragen en een integrale beoordeling worden beschreven in het Advies. Dit Advies wordt uiterlijk op 1 juni 2016 aangeboden aan het College van B&W.

 • 4e fase: Definitief besluit

  (juni – dec 2016)

  Juni- September 2016
  Verdelingsvoorstel
  Het College van B&W reageert op het Advies van de RRKC en maakt een verdelingsvoorstel. Dit verdelingsvoorstel beschrijft de verdeling van het beschikbare budget over de aanvragers.

  November 2016
  Begrotingsbehandeling
  Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2016 neemt de gemeenteraad de definitieve beslissing over de hoogte en verdeling van het Cultuurplanbudget.

  December 2016
  Subsidietoewijzing en -afwijzing
  Na bespreking in de gemeenteraad worden de subsidietoekenningen en –afwijzingen verstuurd naar de aanvragers.