Cultuurplan


De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseert eens per vier jaar over het Rotterdamse Cultuurplan aan het college van burgemeester en wethouders.

Wat is het Cultuurplan?

Het Cultuurplan is het vierjarige subsidieprogramma voor kunst en cultuur van de gemeente Rotterdam. Een culturele instelling in het Cultuurplan ontvangt vier jaar lang jaarlijks een vast subsidiebedrag. Het college van burgemeester en wethouders probeert zo continuïteit en kwaliteit van het cultureel aanbod te ondersteunen. Het huidige Cultuurplan is het Cultuurplan 2017-2020, het volgende is het Cultuurplan 2021-2024.

Cultuurplanprocedure

Elke vier jaar bekijkt het college van b en w opnieuw welke culturele instellingen in aanmerking komen voor de structurele financiering in het kader van het Cultuurplan. De Raad stelt het Cultuurplanadvies op: een advies over alle afzonderlijke culturele instellingen en een integraal advies over het Cultuurplan als geheel.

Voordat een nieuw Cultuurplan van start gaat, moet een procedure van analyse, indiening, beoordeling, verdeling en vaststelling worden doorlopen. Deze Cultuurplanprocedure duurt twee jaar en culturele instellingen, de Raad, de gemeentelijke afdeling Sport & Cultuur, het college van b en w en de gemeenteraad doorlopen deze procedure. In de aanloop naar de Cultuurplanadvisering stelt de RRKC de Sectoranalyse samen, een inventarisatie en analyse van de Rotterdamse culturele sector op dat moment. Die wordt gevolgd door de Uitgangspuntennota, waarin de beleidskaders voor het komende Cultuurplan worden geschetst. Vervolgens ontvangt de Raad de adviesaanvraag van het college. De culturele instellingen leveren hun aanvragen in op de gestelde datum.

Voor de beoordeling van de afzonderlijke aanvragen stelt de Raad tijdelijke commissies in. De Raad geeft uiteindelijk een integraal Cultuurplanadvies af.

Vervolgens spreekt het college zich uit over het Cultuurplanadvies in het Verdelingsvoorstel. Tijdens de begrotingsbehandeling neemt de gemeenteraad uiteindelijk de beslissing over het volgende Cultuurplan.

Landelijke financiering

Naast de financiering door de lokale overheid, wordt ook op landelijk niveau elke vier jaar een afweging gemaakt over de financiering van kunst en cultuur. Het Rijk vraagt dan de Raad voor Cultuur te adviseren over de culturele instellingen die in de landelijke culturele basisinfrastructuur (BIS) moeten worden opgenomen. Daarnaast zorgen de landelijke fondsen met hun meerjarige subsidies en projectgelden voor vernieuwing en dynamiek in de cultuursector. Rotterdamse instellingen kunnen naast hun Cultuurplanaanvraag ook een aanvraag indienen bij de Rijksoverheid of bij een van de fondsen. Momenteel worden acht culturele instellingen in Rotterdam vanuit de landelijke basisinfrastructuur gefinancierd.

Verdeling Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving

Ook de landelijke Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving, de zogeheten BKV-gelden, wordt één keer per vier jaar verdeeld. In opdracht van het college van b en w geeft de Raad daarom gelijktijdig met het Cultuurplanadvies ook een advies over de aanvragen voor de Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving.