Advies

Advies voor meer inclusiviteit in de sector


Foto: Wilma Gillis-Burleson, voorzitter Commissie Inclusiviteit RRKC, tijdens werkbijeenkomst op 16 november 2017 © Bas Czerwinski

Tijdens de Cultuurplanperiode 2017-2020 verdiept de RRKC zich in de vraag hoe inclusief de Rotterdamse culturele sector is: de organisaties, het bestuur, de makers en het publiek. In hoeverre is de culturele sector voor, door en van iedere Rotterdammer?

In het Cultuurplanadvies 2017-2020 constateerde de RRKC dat nog te weinig culturele instellingen er in slagen om een publiek te bereiken dat een afspiegeling is van de Rotterdamse samenleving. Ook de samenstelling van de organisaties zelf is nog te weinig divers, zowel bij medewerkers en directies als bij bestuur en raad van toezicht. De RRKC stuurt daarom aan op het hanteren van de Code Culturele Diversiteit.

Gevraagd advies

Wethouder Langenberg van Mobiliteit, Duurzaamheid en Cultuur heeft aangekondigd dat de RRKC om een advies te vragen over de culturele sector meer inclusief kan worden. De officiële adviesaanvraag volgt in maart. De wethouder vindt dat alle culturele instellingen die de gemeente financieel ondersteunt de Code Culturele Diversiteit moeten handhaven.

In 2016 diende de PvdA en NIDA bovendien een motie in waarin zij de RRKC de opdracht verstrekten het “diversiteitsgehalte van de Rotterdamse culturele sector” te onderzoeken. De motie werd aangenomen.

Onderzoek Erasmus Universiteit

In 2017 voerde de RRKC onderzoek uit – in samenwerking met de Erasmus Universiteit en de gemeente Rotterdam – naar de mate van inclusiviteit binnen de culturele sector van Rotterdam. Daarnaast voerde de RRKC een aantal groepsgesprekken met Rotterdamse makers die gezien hun werk zicht hebben op het diversiteitsgehalte van het veld.

Werkbijeenkomst

Op 16 november 2017 volgde er een besloten werkbijeenkomst waar de resultaten van het onderzoek en de belangrijkste aandachtspunten uit de gesprekken die de RRKC voerde gepresenteerd werden.

Commissie inclusiviteit

De RRKC stelt op dit moment een commissie samen die de komende jaren advies geeft over dit onderwerp. Wilma Gillis-Burleson is voorzitter van de commissie inclusiviteit van de RRKC. De samenstelling van de commissie is vanaf maart te vinden op de site. Deze commissie fungeert tevens als klankbord voor de activiteiten van de RRKC rondom dit thema in 2018.

Via onze site blijven we u informeren over de voortgang van het advies en de verschillende activiteiten rond Inclusiviteit.

Informatie

Voor meer informatie over dit advies, kunt u contact opnemen met Diana Chin-A-Fat, Beleidsadviseur Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, per e-mail of telefonisch op 010 433 58 33.

Advies

De kracht van verbeelding | advies over de Visie op de Collectie Rotterdam


Expositie in het Nederlands Fotomuseum - foto: Daarzijn

Collectiebeleid vraagt een duidelijke visie én strategie

Op 15 juni 2017 bracht de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) een advies uit over de gemeentelijke visie op de Collectie Rotterdam. De RRKC geeft in het advies de gemeente handreikingen om ervoor te zorgen dat meer Rotterdammer en bezoekers van de stad genieten van ‘de Schatten van Rotterdam’.

Het College van B&W heeft de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur gevraagd in juni 2017 advies uit te brengen over de Visie op de Collectie Rotterdam en de Uitvoeringsagenda Museale collectie en beeldende kunst in de Openbare Ruimte (BKOR).

Met “Schatten van Rotterdam – Visie op de Collectie Rotterdam” wil het college laten zien trots te zijn op de collectie. In de visie licht het college toe wat hij verstaat onder de Collectie Rotterdam, welk verhaal de collectie vertelt, en hoe moet worden omgegaan met behoud en beheer, verzamelen en ontzamelen, en ontsluiten en zichtbaar maken. Samen met de eigenaren en beheerders van Collectie Rotterdam wil het college de komende jaren werken aan de versterking van de Collectie Rotterdam en zoveel mogelijk Rotterdammers en bezoekers van Rotterdam enthousiasmeren voor het verhaal dat de Collectie over de stad vertelt.

Advies RRKC
De RRKC adviseert om de visie op een aantal punten aan te scherpen. Bovendien is het van belang dat de museale instellingen in Rotterdam meer samenwerken om te zorgen dat de collectie Rotterdam meer zichtbaar is. De RRKC vindt dat de visie en ambitie van de gemeente beter concreet gemaakt moet worden in een strategie en daaruit volgende programma’s en activiteiten.

Dynamisch erfgoed. De gemeente wil toevoegingen en onttrekkingen aan de collectie vooraf toetsen. Een te strakke regie kan op gespannen voet komen te staan met de inhoudelijke keuzes die de museale instellingen en het Centrum voor Beeldende Kunst (CBK) zelf maken.

Zichtbaar en verbindend erfgoed. Zorg dat Rotterdammers zich meer verbonden voelen met de collectie. Dat kan door de visie meer vraaggericht te formuleren en specifiek aandacht te wijden aan dynamisch verzamelen, publieksparticipatie en educatie.

Immaterieel erfgoed. Voeg immaterieel erfgoed toe aan de visie. De aandacht voor het ‘hedendaags’ immaterieel erfgoed is levendiger dan ooit en is een kansrijk middel om de betrokkenheid van gemeenschappen bij de stad te vergroten.

(Inter)nationale context. De collectie is niet alleen relevant voor Rotterdammers, maar ook voor bezoekers van buiten Rotterdam. Door een grotere collectiemobiliteit kan Rotterdam tentoonstellingen maken die een groot internationaal publiek bereiken.

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur verbindt en versterkt de cultuursector in Rotterdam door onafhankelijk te adviseren, signaleren en informeren over lokale en (inter)nationale ontwikkelingen.

Advies

Advies Behoeften Alternatieve Financiering


Het college van B&W heeft de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur om advies gevraagd betreffende het onderwerp van alternatieve financieringsvormen.
In de adviesaanvraag geeft het college aan een advies te willen ontvangen in relatie tot de behoefte van de culturele sector aan meer mogelijkheden voor experiment en ontwikkeling. De adviesaanvraag is een resultante van de verkenning die in opdracht van het college is uitgevoerd naar de mogelijkheden om alternatieve financieringsinstrumenten te ontwikkelen voor de kunst- en cultuursector. De aanleiding voor de genoemde verkenning is drieledig:

  • In de Uitgangspuntennota voor het cultuurbeleid 2017-2020 (voorjaar 2015) is de passage opgenomen dat per 2017 wordt gestart met een Stadsfonds voor kunst en cultuur dat ruimte biedt aan zowel experiment en innovatie als aan grootschalige manifestaties. De Uitgangspuntennota is gezamenlijk opgesteld door de culturele sector, de RRKC en het college;
  • Het college heeft in september 2015 aangekondigd zich te willen oriënteren op een instrument dat geschikt is voor enerzijds de ontwikkeling van een nieuw financieel stelsel voor de culturele sector en anderzijds de bevordering van publiek-private samenwerking;
  • De wethouder heeft in november 2015 aan de gemeenteraad de toezegging gedaan dat in het onderzoek over een stadsfonds c.q. de ontwikkeling van nieuwe financieringsvormen voor de culturele sector ingegaan zou worden op de gedachten om een fonds ter waarde van € 500.000,– beschikbaar te stellen om nieuwe initiatieven op cultureel gebied te kunnen financieren.

Advies

Advies Atlas van Stolk


Met zo’n 250.000 prenten, tekeningen, foto’s en affiches is het één van de belangrijkste nationale beeldcollecties. De verzameling is vernoemd naar Abraham van Stolk (1814-1896), zoon uit een bekende Rotterdamse familie van houthandelaren. In 1853 begon hij met het verzamelen van prenten die hoogtepunten uit de vaderlandse geschiedenis verbeelden. Zo’n verzameling werd in de negentiende eeuw ‘atlas’ genoemd.

De collectie is nu nog gehuisvest in het Schielandshuis. De collectie Atlas Van Stolk is al lange tijd onderdeel van de beheerovereenkomst tussen Museum Rotterdam en de gemeente. Sinds 2012 streeft Museum Rotterdam naar verzelfstandiging van de Atlas Van Stolk. Een belangrijke reden is dat de profielen van beide steeds meer uiteen liepen. Het museum legt de focus op de stad Rotterdam terwijl de Atlas Van Stolk steeds meer erkenning krijgt als nationale collectie van de vaderlandse geschiedenis.

Advies RRKC

In opdracht van de gemeente Rotterdam onderzocht de RRKC de betekenis van de collectie, de mogelijkheden om de collectie te huisvesten en te tonen, en de inzet en gebruik van de collectie op langere termijn. Belangrijkste aanleiding voor de adviesaanvraag zijn de plannen van Museum Rotterdam en de Stichting Atlas Van Stolk voor nieuwe huisvesting van de collectie en de wens om de collectie op termijn een meer zelfstandige basis te geven.

Volgens de RRKC is de collectie Atlas Van Stolk uniek en vertegenwoordigt hij als ensemble een grote culturele en historische waarde. De collectie verdient in Rotterdam een goede plek waar hij wordt gewaarborgd voor de lange termijn. De collectie kan zo meer toegankelijk worden gemaakt voor het grote publiek en vitaal blijven voor reflectie en inspiratie.

  • De RRKC vindt het Nederlands Fotomuseum de meest ideale locatie om de Atlas Van Stolk onder te brengen. Het museum biedt de Atlas Van Stolk een goede thuishaven voor het beheer en zo mogelijk een vaste presentatie van de collectie.
  • Een tweede optie is samenwerking met de Bibliotheek Rotterdam. In dat geval moeten er wel goede garanties komen dat de Atlas Van Stolk er voor een lange periode adequaat wordt gehuisvest en toegankelijk wordt voor een geïnteresseerd publiek.
  • De derde optie is dat de Atlas Van Stolk onder de vleugels van Museum Rotterdam blijft. Deze variant heeft niet de voorkeur van de Raad, omdat gezien de ambitie de Atlas Van Stolk los te maken van het museum het draagvlak hiervoor ontbreekt.
PDF adviesPersbericht
Relevante links

Reactie wethouder

TagsAtlas van Stolk

Advies

Cultuurplanadvies 2017-2020


De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseert eens per vier jaar over het Rotterdamse Cultuurplan aan het college van burgemeester en wethouders. Het college van B&W heeft de RRKC gevraagd om de aanvragen te beoordelen op een aantal criteria. De belangrijkste daarvan zijn publieksbereik, vernieuwing en kwaliteit. De RRKC adviseert alle aanvragen met een positief oordeel op te nemen in het Cultuurplan 2017-2020.

De individuele instellingsadviezen zijn op alfabetische volgorde op te vragen. Navigeren is mogelijk door te klikken op de naam van de betreffende instelling. Links boven aan de pagina kunt u direct terugkeren naar de index instellingsadviezen A-Z of de algemene inhoudsopgave.

PDF adviesPersbericht
Relevante links

Bekijk de video

Advies

Verdelingsvoorstel Cultuurplan 2017-2020 bekend


Op 7 september presenteerde wethouder Langenberg het verdelingsvoorstel voor het Cultuurplan 2017-2020. De RRKC waardeert de positieve toon van de wethouder en de waardering die daaruit blijkt voor het werk van de RRKC en de commissieleden. In grote lijnen neemt het college het advies van de RRKC over. Lees hier het verdelingsvoorstel, het overzicht per instelling en het bijbehorende persbericht.

Op 21 en 22 september vonden de hoorzittingen plaats waarbij de culturele instellingen konden reageren op het verdelingsvoorstel voor de raadscommissie cultuur. Tijdens de begrotingsbehandeling in november nam de gemeenteraad de definitieve beslissing over de hoogte en verdeling van het Cultuurplanbudget.