De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseert de gemeente Rotterdam over kunst- en cultuur en verbindt cultuur, stad en samenleving.

Advies

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseert gevraagd en ongevraagd over cultuurbeleid, de Rotterdamse culturele sector en zijn bijdrage aan het DNA van de stad. Sinds 2005 heeft de Raad veertig adviezen gepubliceerd. Deze adviezen gaan over de vele aspecten van kunst en cultuur in relatie tot stad en maatschappij: de kwaliteit van de Rotterdamse culturele sector, de samenwerking met het bedrijfsleven en het onderwijs, cultuurparticipatie, de rol van kunst en cultuur in de wijk en Rotterdam als wereldstad. Bovendien adviseert de Raad één keer per vier jaar over het Rotterdamse Cultuurplan.

(C) Zinnebeeld, "Henk en Ingrid", in de Grote Rotterdamse Kunst Kalender 2012

Advies Atlas van Stolk

Gevraagd advies / Musea en Erfgoed / 

Met zo’n 250.000 prenten, tekeningen, foto’s en affiches is het één van de belangrijkste nationale beeldcollecties. De verzameling... meer

Advies Collectiegebouw

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft op verzoek van het college van burgemeester en wethouders een... meer

Advies Poppodium

Gevraagd advies / Theater, Dans en Muziek / 

In oktober 2014 deed de gemeente een oproep om met initiatieven te komen voor een nieuw poppodium. In... meer

Motie van Samenwerking

Beeldende kunst en Fotografie / Gevraagd advies / Musea en Erfgoed / Theater, Dans en Muziek / Thematische adviezen / 

Begin 2014 vroeg het college van burgemeester en wethouders de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur om te... meer

Jongeren wijken uit ?!

Jong in Rotterdam / jongRRKC / Ongevraagd advies / 

Als jongRRKC constateert dat Rotterdamse jongeren betere kansen zouden moeten krijgen om hun culturele talenten te ontwikkelen, schrijft... meer

De stad in beeld – Beeld van de stad

Beeldende kunst en Fotografie / Gevraagd advies / 

In 2011 vraagt het college van b en w de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur om het meest recente beleid voor kunst in de openbare ruimte te evalueren. Dat doet de Raad in het advies 'De Stad in Beeld. Beeld van de Stad'.  meer

Ondernemerschap in de Rotterdamse cultuursector

Cultureel ondernemerschap / Gevraagd advies / 

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur ziet ondernemerschap als een grote uitdaging voor de culturele sector. Niet alleen voor de spelers in het veld, maar ook voor het college van burgemeester en wethouders. De Raad doet daarom zowel het college als culturele instellingen aanbevelingen om het ondernemerschap in de sector te bevorderen. meer

Dance- en clubsector Rotterdam

Gevraagd advies / Jong in Rotterdam / jongRRKC / 

Rotterdam wil zijn bewoners een levendig en pluriform uitgaansklimaat te bieden, in het bijzonder doelgroepen die Rotterdam graag wil aantrekken en behouden: jongeren en hoogopgeleiden. Om die reden vraagt de wethouder Cultuur, Participatie en Milieu de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur om advies over de dance- en clubsector in Rotterdam. meer

Van controle naar verantwoording

Cultureel ondernemerschap / Ongevraagd advies / 

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur brengt een advies uit over verantwoording in de culturele sector en het belang van kwaliteitszorg. Daarin adviseerde de Raad onder andere de grote culturele instellingen te visiteren.  meer

Rotterdam Europese Jongerenhoofdstad, hoe nu verder?

Jong in Rotterdam / jongRRKC / Ongevraagd advies / 

De deelname van jongRRKC aan de monitorgroep Your World resulteert in het document 'Rotterdam zet jongeren in hun kracht'. Hierin spreken de Rotterdamse Jongerenraad, YoungEDBR, B&W Next en jongRRKC zich uit voor continuering van een aantal projecten van het Jongerenjaar. jongRRKC presenteert in 2010 vervolgens een aantal verbeterpunten voor deze projecten, zodat ze waardevol zijn voor alle Rotterdamse jongeren en voor de stad als geheel. meer

Rotterdam 2025: ‘het DNA van de stad’

Ongevraagd advies / Thematische adviezen / 

Als economische, sociale, technologische en culturele ontwikkelingen elkaar razend snel opvolgen, lijkt het vrijwel onmogelijk om langetermijnvisies te ontwikkelen. Omdat van bestuurders toch beleid op lange termijn wordt verwacht, verzocht de directeur van de dienst Kunst en Cultuur (huidige afdeling Kunst en Cultuur) de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur om een toekomstvisie 2025 op te stellen. meer

Practise what you preach! Popmuziek in Rotterdam

Jong in Rotterdam / jongRRKC / Ongevraagd advies / 

In 2010 suggereren diverse media dat er in Rotterdam nauwelijks oefenruimtes voor popmuzikanten beschikbaar zijn. jongRRKC start daarom een onderzoek naar presentatieplekken voor popmuziek in Rotterdam. meer

Participatie van burgers in het cultuurplanproces

Gevraagd advies / Participatie en Educatie / 

Na de vaststelling van het cultuurplan 2009-2012 eist de gemeenteraad dat burgers bij een volgende cultuurplanprocedure meer invloed kunnen uitoefenen. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseert in 2010 hoe inspraak van burgers in de Cultuurplanprocedure georganiseerd kan worden. meer

Naar een stadsmuseum voor Rotterdam

Musea en Erfgoed / Ongevraagd advies / 

Als het college van burgemeester en wethouders de besluitvorming over een stadsmuseum opschort, houdt de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur een vurig pleidooi om deze transformatie alsnog snel in te zetten. De Raad doet bovendien aanbevelingen voor een nieuwe collectiebeleid en moderne publieksbenadering. meer

Compacte cultuurstad 2020

Gevraagd advies / Stedelijke ontwikkeling en Architectuur, Vormgeving en Gaming / 

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur mee te denken over de culturele paragraaf van de gemeentelijke nota Binnenstad als City Lounge; Binnenstadsplan 2008-2020. Tegelijkertijd publiceren de Raad en de dienst bovendien het advies Compacte cultuurstad 2020. meer

Verzelfstandiging voormalige takken van dienst

Gevraagd advies / Thematische adviezen / 

In 2009 brengt de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur op verzoek van de wethouder Participatie, Cultuur en Milieu (huidige wethouder sport en recreatie, kunst en cultuur) de verzelfstandiging van de negen voormalige takken van dienst in kaart. Daarbij kijkt de Raad naar de organisatorische en artistieke gevolgen van de verzelfstandiging. meer

Ombuigingen gemeentebegroting 2010

Cultuurplan / Gevraagd advies / 

In 2009 vraagt het college van burgemeester en wethouders de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur een advies uit te brengen over de zogenaamde ‘ombuigingen’ binnen het cultuurplan. Het college wil cultuurplaninstellingen ontzien in de gemeentelijke bezuinigingen, mits veertien financiële knelpunten bij cultuurplaninstellingen binnen de bestaande cultuurbegroting worden opgelost. meer

Artist-in-residence beleid in Rotterdam

Gevraagd advies / Thematische adviezen / 

In Rotterdam wonen en werken veel buitenlandse kunstenaars en Rotterdamse kunstenaars werken frequent in het buitenland. Het werk van de buitenlandse kunstenaars die in Rotterdam verblijven, is echter nauwelijks zichtbaar in de stad. Het college van burgemeester en wethouders vraagt de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur hoe de stad moet omgaan met artist-in-residence en hoe het werk van buitenlandse kunstenaars beter zichtbaar kan worden in de stad. meer

Evaluatie Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving in Rotterdam

Beeldende kunst en Fotografie / Gevraagd advies / 

Op verzoek van de wethouder van Participatie, Cultuur en Milieu evalueert de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur de uitvoering van de Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving. De Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving is een regeling van het Rijk met aanvullende gelden voor beeldende kunst en vormgeving in Rotterdam. meer

De warme hand – Cultuurmecenaat in Rotterdam

Cultureel ondernemerschap / Gevraagd advies / 

In 2009 constateert het college van burgemeester en wethouders dat een toenemend aantal particulieren bereid is te schenken aan gezondheidszorg, welzijn en cultuur. De Rotterdamse particulier geeft echter verhoudingsgewijs het minst aan cultuur. Tegelijkertijd neemt de noodzaak van cultuurmecenaat toe. Het college vraagt de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur daarom de geefcultuur in Rotterdam te onderzoeken. meer

Woningcorporaties en cultuur

Ongevraagd advies / Stedelijke ontwikkeling en Architectuur, Vormgeving en Gaming / 

Woningcorporaties verrichten met kunst en cultuur ingrepen in de woonomgeving en stimuleren culturele activiteiten in de wijk. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur constateert dat deze ingrepen en bemoeienis niet langer incidenteel zijn. De culturele activiteiten krijgen een structureler karakter en de doelstellingen zijn bovendien steeds complexer. Kunst en cultuur is onderdeel van samenhangende wijkvisies en integrale gebiedsontwikkeling. De Raad ziet daarom noodzaak deze ontwikkelingen in kaart te brengen. meer

Van stiefkind tot oogappel

Gevraagd advies / Participatie en Educatie / 

De wethouder van Participatie, Cultuur en Milieu verzoekt de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur in 2008 een advies uit te brengen over de rol die amateurkunst speelt en kan spelen in de participatie van Rotterdammers. meer

What’s the 411? Urban Culture in Rotterdam

Jong in Rotterdam / jongRRKC / Ongevraagd advies / 

Het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders zegt al lange tijd te willen investeren in urban culture. Volgens jongRRKC ontbreekt het in 2008 echter nog altijd aan een inhoudelijke invulling van de voorgenomen plannen. Daarom adviseert jongRRKC over een urban culture podium en de versterking van urban culture in Rotterdam. meer

Zuidvruchten kweken – kunst en cultuur en Pact op Zuid

Ongevraagd advies / Stedelijke ontwikkeling en Architectuur, Vormgeving en Gaming / 

In 2008 constateert de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur dat kunst en cultuur een belangrijke rol speelt in het investeringsprogramma voor Rotterdam-Zuid: Pact op Zuid. Toch zijn niet alle betrokkenen, beleidsmakers, beslissers en culturele instellingen zich bewust van het belang van kunst en cultuur. Daarom geeft de Raad een advies over een stevigere inbedding van kunst en cultuur bij de uitvoering van Pact op Zuid. meer

So you think you can program urban dance!?

Ongevraagd advies / Theater, Dans en Muziek / 

In 2008 gebeurt er ontzettend veel in de urban dance in Rotterdam. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur ziet graag dat al deze initiatieven beklijven en organiseert daarom met jongRRKC een bijeenkomst en een debat onder de titel Urban dansprogrammering. Daarna schrijft de Raad een advies over hoe de gemeente en de sector de urban dans een kwalitatieve impuls kunnen geven. meer

Halen, brengen en inspireren: samenwerking tussen overheden

Ongevraagd advies / Thematische adviezen / 

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur constateert dat de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam op het gebied van kunst- en cultuurbeleid steeds vaker samenwerken. De Raad ziet dit als een positieve ontwikkeling. Structurele samenwerking tussen de overheden bevordert het culturele leven in het hele verzorgingsgebied. De Raad schrijft een ongevraagd advies over een frequentere en nog betere samenwerking tussen rijk, provincie en gemeente. meer

Van de straat. Talentontwikkeling in Rotterdam

Gevraagd advies / Participatie en Educatie / 

Het college van burgemeester en wethouders ziet talentontwikkeling in kunst en cultuur als een belangrijk instrument om participatie van Rotterdammers te bevorderen. Het college streeft er dan ook naar in elke wijk mogelijkheden voor talentontwikkeling aan te bieden. De wethouder Participatie, Cultuur en Milieu (huidige wethouder sport en recreatie, kunst en cultuur) vraagt de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur een inventarisatie te maken van alle talentontwikkeling activiteiten en voorzieningen in de stad. Ook wil hij een advies over een verbetering van het huidige aanbod. meer

To be made in Rotterdam – een designplatform in Rotterdam

Ongevraagd advies / Stedelijke ontwikkeling en Architectuur, Vormgeving en Gaming / 

In het voorjaar van 2007 onderzoeken de vormgevers Willem Kars en Lucas Verweij de mogelijkheden van een designplatform in Rotterdam. Bij zowel Rotterdamse vormgevers, de Taskforce Creative Industries van de Economic Development Board Rotterdam en de Kamer van Koophandel blijkt draagvlak voor het platform. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur onderzoekt of het platform aansluit bij bestaand cultuurbeleid en hoe het initiatief vormgeving in Rotterdam daadwerkelijk een impuls kan geven. meer

Reactie op Stadsvisie Rotterdam, ruimtelijke ontwikkelingsstrategie 2030

Ongevraagd advies / Stedelijke ontwikkeling en Architectuur, Vormgeving en Gaming / 

Voor de vaststelling van de gemeentelijke nota Stadsvisie Rotterdam, ruimtelijke ontwikkelingsstrategie 2030 consulteert de gemeente Rotterdam diverse stakeholders. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur reageert positief op de Stadsvisie Rotterdam, maar stelt welk enkele aanscherpingen voor. meer

Participatie en cultuur

Gevraagd advies / Participatie en Educatie / 

In 2007 vraagt de wethouder van Participatie en Cultuur de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur advies over de wijze waarop kunst en cultuur een bijdrage kan leveren aan participatie. Ook vraagt de wethouder om inzicht in de deelname van Rotterdammers aan kunst en cultuur. meer

Opera in Rotterdam

Ongevraagd advies / Theater, Dans en Muziek / 

In 2007 vragen de samenwerkende organisaties achter Opera Rotterdam de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur om een advies over de kwaliteit van hun meerjarenplan. De Raad geeft doorgaans geen tussentijds advies aan culturele instellingen over hun meerjarenplan, maar maakt voor Opera Rotterdam een uitzondering. De Raad vindt het namelijk belangrijk dat er meer draagvlak ontstaat voor opera in Rotterdam. meer

Just beneath the surface. Een urban podium in Rotterdam

Gevraagd advies / Jong in Rotterdam / jongRRKC / 

In juli 2005 besluit de gemeente Rotterdam de subsidie aan Stichting Kleurrijk Centrum voor het realiseren van Mplex, een podium voor urban music en culture, in te trekken. Het college van B en W wil dat het in het cultuurplan opgenomen meerjarig budget van € 199.000 voor een urban podium behouden blijft. De gemeente vraagt de RRKC om advies. meer

Beelden in de storm – kunst in de openbare ruimte van Rotterdam

Beeldende kunst en Fotografie / Gevraagd advies / 

Als het college van burgemeester en wethouders op voordracht van de commissie Internationale Beelden Collectie in 2006 het beeld Santaclaus van Paul McCarthy in de stad wil plaatsen, ontstaat een felle polemiek over de betekenis en beeldtaal van het beeld. De gemeenteraad eist via de motie Kneepkens dat het college de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur advies vraagt over het beleid en het draagvlak voor kunst in de openbare ruimte. meer

Rotterdam maakt werk van creativiteit

Ongevraagd advies / Stedelijke ontwikkeling en Architectuur, Vormgeving en Gaming / 

Als het college van burgemeester en wethouders het creatief cluster benoemt tot speerpunt van economisch beleid slaan de Economic Development Board Rotterdam (EDBR) en Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur de handen ineen. Zij adviseren hoe Rotteram de creatieve economie kan versterken en zich kan ontwikkelen tot een creatieve stad. meer

Rotterdam has got that pop

Gevraagd advies / Theater, Dans en Muziek / 

De Rotterdamse popsector is veel in beweging. Nieuwe samenwerkingsverbanden, opleidingen, festivals en podia ontstaan. De wethouder Participatie, Cultuur en Milieu vraagt de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur om advies. Wat is er nodig om de actuele dynamiek om te zetten in winst voor de popmuzieksector?  meer

Puntig 2 – Meer cultuur in de architectuur

Ongevraagd advies / Stedelijke ontwikkeling en Architectuur, Vormgeving en Gaming / 

Als het college van burgemeester en wethouders het jaar 2007 uitroept tot Architectuurjaar, wil de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur het publieke debat over architectuur op gang brengen. De Raad formuleert daarom negen aanbevelingen voor een krachtig architectuurbeleid. meer

Kunstprijzen in Rotterdam

Ongevraagd advies / Thematische adviezen / 

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur constateert dat Rotterdam een groot aantal kunstprijzen heeft. Niet alle prijzen zijn echter even zichtbaar voor het grote publiek en de verschillende organiserende comités werken niet altijd goed samen. Daarom geeft de Raad een ongevraagd advies over gemeentelijk beleid voor kunstprijzen. meer

Fort aan den Hoek van Holland

Gevraagd advies / Musea en Erfgoed / 

Als de wethouder Participatie en Cultuur het Rotterdamse Rijksmonument Fort aan den Hoek van Holland in zeer slechte staat aantreft, vraagt hij de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting en het OntwikkelingsBedrijf Rotterdam en de dienst Kunst en Cultuur om een plan, waarin de museale activiteiten en de monumentale waarde van het Fort gewaarborgd worden. Hij vraagt de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur om de museale waarde en potentie van het Fort aan den Hoek van Holland te analyseren. meer

Erfgoedbeleid en het verhaal van de stad

Musea en Erfgoed / Ongevraagd advies / 

In 2006 concludeert de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur dat het Rotterdamse erfgoed de geschiedenis van de stad beter kan en moet vertellen. Verschillende instellingen beheren museale collecties, monumenten, archieven, boekencollecties, varend en rollend erfgoed en archeologisch materiaal en verzamelen kennis. Die kennis is slechts voor een deel van alle Rotterdammers toegankelijk. In een ongevraagd advies onderzoekt de Raad hoe die kennis toegankelijk kan worden gemaakt voor Rotterdammers die niet zelf actief op zoek gaan naar de geschiedenis van hun stad. meer

Driemaal is scheepsrecht – professionalisering van lokale cultuurcentra

Ongevraagd advies / Participatie en Educatie / 

Het college van burgemeester en wethouders start op initiatief van de dienst Sport en Recreatie, SKVR en de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur een nieuwe cultuurvoorziening: het lokale cultuurcentrum (lcc). De cultuurcentra zijn laagdrempelig, presenteren een breed cultuuraanbod en programmeren vanuit de behoeften van wijkbewoners. In 2006 evalueert de Raad het functioneren van de lokale cultuurcentra. meer

De transnationale stad

Gevraagd advies / Thematische adviezen / 

In 2006 vraagt de wethouder Participatie, Cultuur en Milieu de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur om advies over aanvullend internationaal kunst- en cultuurbeleid. De wethouder verwacht een analyse van het bestaande internationale cultuurklimaat in Rotterdam en de relatie met andere beleidsterreinen. Bovendien vraagt hij specifiek om steden en regio’s in kaart te brengen die voor de Rotterdamse culturele sector van belang zijn. meer

Herijking van de cultuurplansystematiek, Verschil maken

Cultuurplan / Gevraagd advies / 

In 2005 stelt de staatssecretaris van Cultuur in de nota Verschil Maken een herijking van de cultuurplansystematiek voor. De Rotterdamse wethouder van Participatie en Cultuur (huidige wethouder sport en recreatie, kunst en cultuur) vraagt de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur wat deze nota betekent voor het Cultuurplan in Rotterdam. meer

Revitaliseringsplan 2005-2008: Wereldmuseum Rotterdam

Gevraagd advies / Musea en Erfgoed / 

In september 2005 reserveert het college van burgemeester en wethouders een bedrag van 2,9 miljoen euro voor de uitvoering van het Revitaliseringsplan Wereldmuseum Rotterdam. Het college vraagt aan de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur of het revitaliseringsplan de artistieke en culturele koers van het museum niet in gevaar brengt. meer

Puntig 1 – 10 aandachtspunten voor de Rotterdamse politiek

Ongevraagd advies / Thematische adviezen / 

In 2006 vinden in Rotterdam gemeenteraadsverkiezingen plaats. In de aanloop naar de verkiezingen biedt de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur de politieke partijen een handreiking bij het schrijven van hun verkiezingsprogramma.  meer

Op eigen kracht – kwaliteitszorg in de culturele sector

Cultureel ondernemerschap / Ongevraagd advies / 

Het college van burgemeester en wethouders wil via kwaliteitszorg de zelfsturing van culturele instellingen bevorderen. In reactie op dit voornemen schreef de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur reeds het advies Op de koffie. De introductie van kwaliteitszorg en zelfsturing bij culturele organisaties vraagt echter ook om een andere houding van de subsidieverstrekker en een andere manier van beoordelen. De Raad geeft in een ongevraagd advies een eerste aanzet tot een nieuwe beoordelingssystematiek. meer

Op de koffie – quality is everybody’s business

Cultureel ondernemerschap / Ongevraagd advies / 

Het college van burgemeester en wethouders vindt het steeds belangrijker dat culturele instellingen aan kwaliteitszorg doen. Het college legt de verantwoordelijkheid voor kwaliteitszorg in de Rotterdamse culturele sector bij de dienst Kunst en Cultuur en de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. De Raad neemt het initiatief om de samenwerking in kwaliteitszorg tussen beide organisaties te beschrijven. meer