Gepubliceerd op:

7 mei 2015

Vertrek voorzitter RRKC


De Rotterdamse cultuursector staat aan de vooravond van een nieuw Cultuurplan en veranderingen in de Cultuurplansystematiek. Publiek en overheid stellen nieuwe, andere en steeds veranderende eisen aan kunst en cultuur. Dat vraagt ook om een andere organisatie van de culturele sector. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur maakt deel uit van het culturele veld. De veranderingen beïnvloeden daardoor ook de rol en positie van de Raad. Zowel op de korte termijn, zoals bij de onlangs samen met de gemeente en de sector geformuleerde Uitgangspuntennota, als op de lange termijn, met het oog op de heroverweging van de Cultuurplansystematiek en het onderzoek naar een stadsfonds voor de financiering van kunst en cultuur.

Niet alleen het culturele, maar ook het politiek-bestuurlijke speelveld waarin de Raad opereert, is sterk aan verandering onderhevig. Gemeente, Raad en culturele veld moeten herontdekken hoe zij zich tot elkaar verhouden. Daarom wil de Raad zich bezinnen op zijn positie en op een voor de Raad en gemeente effectieve samenwerking. De eerste gesprekken hiertoe zijn inmiddels gevoerd en Raad en College zien aanknopingspunten voor een hernieuwde samenwerking. Deze recente ontwikkelingen vormden voor Melanie Post van Ophem aanleiding om het voorzitterschap van de Raad in overweging te nemen. In 2009 startte zij met de inzet om te gaan bouwen. Om te werken aan de verdere verbetering en verfijning van cultuurbeleid in brede zin: van advisering, debat en het aanpassen van het instrumentarium tot het herijken van de kaders ten behoeve van eigentijds cultuurbeleid. Kortom, om in een breed perspectief met de Raad, het cultuurbeleid op een hoger plan te tillen. Zij achtte een herbezinning op de samenwerking al eerder noodzakelijk, maar ondanks wederzijdse inspanningen bleven concrete stappen hiertoe vooralsnog uit. Daarom meent zij dat het een goed moment is om per 1 juni 2015 af te treden.

De Raad betreurt dat Melanie Post van Ophem vertrekt en zal haar inhoudelijke expertise en grote betrokkenheid bij de Rotterdamse cultuursector missen. De Raad en het bureau danken Melanie Post van Ophem voor zes jaar voorzitterschap, haar inzet voor kunst en cultuur in Rotterdam en inzet voor de Raad.

De Raad en het College respecteren haar besluit en gaan op zeer korte termijn en nog vóór de start van het Cultuurplantraject, op zoek naar de juiste opvolger die verder gaat bouwen aan de hernieuwde samenwerking en aan het cultuurbeleid van deze stad. De Raad meent dat onafhankelijke advisering op basis van discussie en integraal denken juist in een stad als Rotterdam een groot goed is. In een relatief jonge stad en dito cultuursector, waar verandering in het DNA zit en omwentelingen bijna tot de dagelijkse orde van de dag behoren, is juist behoefte aan een kritisch referentiekader. De nu gestarte gesprekken met het college dienen daarom ook de ontwikkeling van strategisch cultuurbeleid voor de toekomst te borgen.

Op zeer korte termijn zal de vacature voor een nieuwe voorzitter verspreid worden.

Een persoonlijk woord van dank en afscheid van Melanie Post van Ophem vindt u in deze brief.